Statut MZS

 

                                              

                                                                                  Statut Szkoły Podstawowej Nr 7 

im. Tadeusza Kościuszki

w Kłodzku

 

 

  Podstawy prawne:

 

1.        Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

  

2.      Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

 

3.        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

4.      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            i placówek ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 

5.      Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania            w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U.             z 2014 r., poz. 251).

6.      Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego              ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami )

7.      Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

8.      Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).

9.      Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

 

10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego           i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395).

 

11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                ( Dz. U. z 2014 r., poz. 478)

 

12. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  ( Dz. U.              z 2014 r., poz. 902).

13. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą  w Dz. U. z 2013 r., poz. 560)

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego               ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami).  

15.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168,

16. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r., po. 498)

17. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U.            z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).

 

19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.                z 2014 r., poz. 1182 ).

 

20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).

 

21. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  w 2014 r. , poz. 803).

 

22. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży               ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów           i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83  poz. 562 ze zm.).

 

24. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

 

25. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach                 (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 392).

 

26. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych  lub integracyjnych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 414).

 

27. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

 

28. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).

29.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie sprawie bezpieczeństwa                        i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

 

30. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).

 

31. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

 

32. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).

 

33. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

 

34. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U.        z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

 

35. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

 

36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

 

37. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U.                  z 2012 r. poz. 788).

 

38.  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.  o służbie medycyny (tekst jednolity:  Dz. U. z 2004  r.              Nr 125, poz. 1317 ze zm.).

 

39.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).

 

40. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

 

41. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

 

42. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167).

 

43. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.           z 2014 r., poz. 1202).

 

 

 

 

 

 

 

     

SPIS TREŚCI  :

 

Dział I   Informacje o placówce  

Rozdział 1.  Informacje ogólne o szkole                                                                                        

Rozdział 2.  Misja szkoły i model absolwenta                                                                             

 

Dział II  Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

 

Rozdział 1.   Cele i zadania szkoły                                                                                               

Rozdział 2.   Sposoby realizacji zadań szkoły                                                                          

                 Programy nauczania                                                                                                   

              Podręczniki, materiały edukacyjne                                                                               

              Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych                                           

               Program wychowawczy i profilaktyczny                                                                                 

               Indywidualna opieka wychowawcy, psychologa, pedagoga                                                  

               Koordynator ds. bezpieczeństwa                                                                                           

               Bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć                                                                                  

               Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli                                                                                   

               Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć                                                    

Rozdział 3.   Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                 

                Formy pomocy- psychologiczno-pedagogicznej                                                                

             Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami              

             Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej  pozostałym uczniom                       

             Obowiązki wychowawcy klasy  i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów                        

              Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa                                                           

              Zadania i obowiązki logopedy/specjalisty/terapeuty                                                               

Rozdział 4.    Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom     

                      niepełnosprawnym                                                                                               

Rozdział 5.    Nauczanie indywidualne                                                                                      

Rozdział 6.    Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki                                     

Rozdział 7.    Szkolne zasady wspierania ucznia na I – szym etapie edukacyjnym              

Rozdział 8.    Pomoc materialna uczniom                                                                                  

         Rozdział 9.    Działalność z zakresu profilaktyki                                                                      

 

Dział III  Organizacja pracy szkoły

Rozdział 1. Organy szkoły i ich kompetencje

Wykaz organów Szkoły                                                                                                          

Dyrektor Szkoły                                                                                                                     

Rada Pedagogiczna                                                                                                               

Rada Rodziców                                                                                                              

Samorząd uczniowski                                                                                                             

Zasady współpracy organów Szkoły                                                                                     

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły                                                               

Rozdział 2.  Organizacja nauczania

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej                                                              

Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych                           

Organizacja nauczania religii/etyki                                                                                  

Organizacja zajęć wychowania fizycznego i informatyki                                                        

Procedury zwolnienia z nauki języka drugiego                                                                       

 

Rozdział 3.  Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki                           

Rozdział 4.  Organizacja wychowania i opieki  

Szkolny system wychowania                                                                                         

Współpraca z rodzicami                                                                                                 

Świetlica szkolna                                                                                                          

Stołówka szkolna                                                                                                           

Dział IV  Organizacja szkoły

Rozdział 1. Organizacja szkoły

Baza szkoły                                                                                                                   

              Działalność innowacyjna i eksperymentalna                                                                     

Praktyki studenckie                                                                                                        

Biblioteka i ICIM                                                                                                             

Regulamin biblioteki                                                                                                       

              Zespoły nauczycielskie                                                                                                   

Wicedyrektor                                                                                                                 

Dział V  Pracownicy szkoły

Rozdział 1.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Zadania nauczycieli                                                                                                       

Zadania wychowawców klas                                                                                          

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom                            

Pracownicy samorządowi                                                                                              

Zakres obowiązków wicedyrektora                                                                                 

 

Dział VI  Uczniowie szkoły

 Rozdział 1.   Obowiązek szkolny                                                                                             

 Rozdział 2.   Zasady rekrutacji                                                                                                

 Rozdział 3.   Prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej                                          

 Rozdział 4.   Prawa i obowiązki uczniów                                                                               

                            Zasady korzystania z telefonów komórkowych                                               

 Rozdział 5.   Nagrody i kary                                                                                                    

                            Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły                            

Dział VII  Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania                                                                                    

System oceniania na I- etapie edukacyjnym                                                                

Sprawdzian                                                                                                               

 

Rozdział 2. Promowanie i ukończenie szkoły                                                                      

                Świadectwa szkolne i inne druki                                                                                       

Dział VIII  Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole                                

                 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia                                                         

               Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa  uczniów                                        

 

Dział IX   Ceremoniał szkolny                                                                          

Dział X    Przepisy końcowe i przejściowe                                                 

 

 

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kłodzku im. Tadeusza Kościuszki wchodzi w skład  Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku.

           

2. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kłodzku im.Tadeusza Kościuszki zwana dalej szkołą podstawową, jest placówką publiczną:

 

1)  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)  realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego;

5)  realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Sienkiewicza 61 w Klodzku. 

 

4. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 7 w Kłodzku im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku. 

 

5. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Miejski Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki. Na pieczęciach i stemplach figuruje pełna nazwa szkoły.

 

         7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Klodzko.

 

         8.  Organem nadzorującym szkołę jest  Dolnoslaski Kurator Oświaty.

 

         9. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

 

        10. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

 

        11. Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.

           

       12.   Szkoła ma ustalony obwód. Obwodem objęte są ulice:

 

Broniewskiego, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cicha, Chełmońskiego, Dąbrowskiej, Grabowa, Grunwaldzka, Hłaski, Jaskółcza, Cyprysowa, Czarneckiego, Dąbrowskiej, Grabowa, Grunwaldzka, Hłaski, Jaskółcza, Jasna, Jedności, Kasztanowa, Kilińskiego, Kołłątaja, Kopernika, konopnickiej, Korfantego, Krasińskiego, Kwiatowa, Lipowa, Lutycka, Łużycka. Mariańska, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Morelowa, Myśliwska, Nałkowskiej, Norwida, Ostatnia, Orkana, Piastowska, Podgórna, Połabska, Przerwy-Tetmajera, Ptasia, Reja, Reymonta, Rzepichy, Słowackiego, Słowiańska, Sienkiewicza, Sosnowa, Śląska, Śnieżna, Świerkowa, Walecznych, Wiejska,  Więźniów  politycznych, Wierzbowa, Willowa, Witosa, Wiśniowa, Wyspiańskiego, Żeromskiego.

 

13. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 2.1. Do klasy szkoły podstawowej przyjmuje się:

 

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia 

     rodziców;

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

            2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,  kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych i z zachowaniem postepowania rekrutacyjnego określonego w Rozdziale 2 Działu VI  Statutu Szkoły. 

 

Rozdział 2

Misja szkoły i model absolwenta

 

   § 3.1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i  Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

 

   2.  Misja szkoły:

 

 

Misja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

 

1.        Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

2.       Misja szkoły.

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje i  ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczowychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwła-szcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły.

3.     Model absolwenta Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku

1.   Absolwent  Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku to obywatel Europy XXI wieku, który:

a)   w swoim postępowaniu dąży do prawd,

b)   jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmioto-wych,

c)   posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

d)   wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)   wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

f)    jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

6)     Absolwent  Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

7)     Absolwent  Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku  to człowiek:

a)          umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b)          twórczo myślący,

c)          umiejący skutecznie się porozumiewać,

d)          umiejący stale się uczyć i doskonalić,

e)          umiejący planować swoją  pracę i ją organizować.

4.       Absolwent Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku  to człowiek tolerancyjny, dbający o bez-pieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obo-wiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

   

 

DZIAŁ II

Rozdział 1

Cele i zadania szkoły

 

§ 4.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

2.   Głównymi celami szkoły jest:

 

1)  prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

 

2)  zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

 

3)  dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

 

4)  realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju;

 

5)  realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

 

6)  respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom  rodzinny;

 

7)  rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

 

8)  kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

 

9)  poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych              i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 

10)   wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

 

11)   dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji                   i możliwości korzystania z nich;

 

12)   sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego                                  i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

 

3. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla     I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach                            i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 

1)  czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

 

2)  myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

 

3)  myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

 

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

 

5)  umiejętność posługiwania  się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

 

6)  umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

 

7)  umiejętność pracy zespołowej.

 

4.  Do zadań szkoły należy:

 

1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

 

2)  zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 

3)  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 

4)  realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

 

5)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych     i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

 

6)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom  i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

7)  organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 

8)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

 

9)  wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

 

10)      organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 

11)   wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 

12)   umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

13)   zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 

14)   sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

 

15)   skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

 

16)   zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

 

17)   upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

 

18)   przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

 

19)   kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

 

20)   rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

21)   zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

 

22)   zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

 

23)   współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

 

24)   kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

 

25)   kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

 

26)   upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 

27)   zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 

28)   stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

 

29)   prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru          i wykorzystania mediów;

 

30)   ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

 

31)   egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 

32)   dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie           z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej    i archiwizacji.

 

§ 5. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi          i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

§ 8. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

§ 9.1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 

1)     szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 

2)     Program Wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania    o charakterze wychowawczym;

 

3)     Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

 

            2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

 

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

§ 10. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

           §11. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu oobowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

 

§ 12. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie  z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

 

2.   Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

 

1)  uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

2)  są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

3)  wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

 

3.   Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

 

4.   Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje się na cały etap edukacyjny.

 

5.   Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.

 

6.   Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

 

7.   Program nauczania zawiera :

 

1)  szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2)  treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;

3)  sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem   możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;

4)  opis założonych osiągnięć ucznia;

5)  propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

 

8.   Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem programów nauczania dla klas I szkoły podstawowej w roku szkolnego 2014/15.

 

9.   Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

 

10.   Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

11.   Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

 

12.   Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły,               z zastrzeżeniem ust. 6,  w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. 15 SP11/2014. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

 

13.   Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do  30 czerwca każdego roku.

 

14.   Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

15.   Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem  społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.

 

16.   Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 

1)      z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2)     bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt1.

 

17.   Nauczyciel, w przypadku realizowania programu nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

 

18.   Przepisy przejściowe, określone w ust. 16 dotyczą programów nauczania odpowiednio:

 

1)    w roku szkolnym 2014/2015 programów dla klas I szkoły podstawowej;

2)    w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas  I i II szkoły podstawowej;

3)    w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas I – III szkoły podstawowej.

 

Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

 

§ 13. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

1.   Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych               w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole.

 

2.   W klasach I – III  w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję:

 

1)   jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej;

 

2)  jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego;

 

3)  materiałów ćwiczeniowych  do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

3.   Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

 

1)  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

 

2)  materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

 

z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

4.   Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

 

5.   Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

6.   Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.

 

7.   Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach I – III  może uzupełnić  szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

 

8.   Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV –VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

9.   Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

 

1)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych

 

oraz 

 

2)  jednego lub więcej podręczników lub materiałów  edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,                  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

 

3)  jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej                         i językowej.

 

10.   Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.  Informacja umieszczana jest na stronie https://sp7klodzko.edupage.org oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

§ 14. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.  

 

1.      Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

 

2.      Ilekroć mowa o:

 

1)     podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

2)     materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3)     materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

3.      Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 

4.      Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283)

 

5.      Biblioteka nieodpłatnie:

 

1)     wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)     zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;

3)     przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 

6.      Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki.

 

7.      Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Miejskim Zespole Szkół- Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku .

 

8.      Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszają się uczniowie osobiście, a w kl. I- rodzice.

 

9.      Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne  do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

 

10.   W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

 

11.   Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

 

1)     czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2)     czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3)     podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;

4)     zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5)     uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6)     z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7)     podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 

12.      Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 

1)     uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki                   i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2)     w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

 

13.      Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

 

14.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty                              i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego                     i stanowi dochód budżetu państwa.

 

15.      Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

 

§ 15.1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się                      z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego   i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Programy, o których mowa w § 14 ust. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego  i Profilaktyki, rozumianą jak w ust. 4,  programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                  z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w Dzienniku Wychowawcy.

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 16.1.Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną:

  

  1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

 

a)    organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

b)    rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)    organizację wycieczek integracyjnych,

d)    pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,

e)    udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,

f)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g)    respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

h)    organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków  rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący                        i    opisanymi w Dziale II Rozdziale 8 statutu.

 

3)  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

 

a)    umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)    objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdział 4,

c)    dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

d)    rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)    wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów, przeglądów,

f)     indywidualizację procesu nauczania.

 

4)  nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi          w  Dziale II Rozdział  4 statutu szkoły.

 

§ 17.1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

     2.  Do zadań koordynatora należy:

 

1)     integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;

2)     współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę                             w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

3)     popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

4)     opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa                 i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli                          i uczniów,

5)     prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

6)     rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

7)     podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 18.1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

 

1)     realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 4 niniejszego statutu;

 

2)     pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć   w szkole;

 

3)     opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

 

4)     przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach technicznych,                        w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

 

5)     obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

 

6)     umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

 

7)     odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 

8)     oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 

9)     prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 

10)   kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

 

11)   umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

 

12)   oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 

13)   zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły

sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 

14)   ogrodzenie terenu szkoły;

 

15)   zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 

16)   zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych;

 

17)   wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

 

18)   wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 

19)   dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;

 

20)   zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

 

21)   przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

 

22)   zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących,

 

23)   objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer.

 

 

§ 19.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

 

§ 20.1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące:

 

1)     nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;

 

2)     dyżury pełnione są od godz. 745 do zakończenia zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych;

 

3)     dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach;

 

4)     w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go na lekcji zobowiązany jest przed tą lekcją do pełnienia za niego dyżuru;

 

5)     w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zgłasza wypadek do sekretariatu szkoły i wypełnia kartę Zawiadomienie o wypadku ucznia;

 

6)     osoba pełniąca dyżur w sekretariacie szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców;

 

7)     zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie dyżurów.

 

§ 21.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

 

§ 22.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa                   i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

 

§ 23.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

 

1)  z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

 

2)  pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

 

a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,

b)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,

c)      wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d)      sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. I – III),

e)      udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną,

f)       zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;

 

3)  opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;

 

4)  w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;

 

5)  szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

 

§ 24.  Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka                 i troszczyć się   o jego bezpieczny pobyt w szkole.

 

 

Rozdział 3

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

         § 25.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

         § 26. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

         § 27.1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 

1)  diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                         i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)  rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)  wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)  opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6)  prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7)  podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8)  wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12)   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

          § 28.1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

1)     wybitnych uzdolnień;

2)     niepełnosprawności;

3)     niedostosowania społecznego;

4)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)     specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)     zaburzeń komunikacji językowej;

7)     choroby przewlekłej;

8)     zaburzeń psychicznych;

9)     sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)   rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11)   zaniedbań środowiskowych;

12)   trudności adaptacyjnych;

13)   odmienności kulturowej.

 

         § 29.1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 

1)     nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

 

2)     specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a)     psycholog,

b)     logopeda,

         § 30.1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

 

1)     rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)     świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3)     realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4)     dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;

 

 

         § 31.1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

 

         2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w ust. 1:

1)     rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)     uczeń;

3)     poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

4)     dyrektor szkoły/przedszkola;

5)     pielęgniarka szkolna;

6)     pracownik socjalny;

7)     asystent rodziny;

8)     kurator sądowy.

 

          3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

 

 

          § 32. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

          1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

 

1)     dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)     rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)     indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)     dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

 

2.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych.

 

3.   Są to:

 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

prowadzący

 Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia

adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

 Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej

prowadzący

 Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

liczba uczestników

maksimum 5 osób

okres udzielania pp

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP

prowadzący

 Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

liczba uczestników

maksimum 10 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora,

 

 

  4.  Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:

1)     porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga;

 

2)     porady i  konsultacje  dla rodziców – udzielane  i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga oraz                                   w wyznaczonych godzinach dyżuru nauczycieli.

 

3)     warsztaty  i szkolenia dla rodziców –; informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

4)     porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego –w  przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.

 

 

          § 33. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów                    z orzeczeniami.

 

          1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                             o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

 

          2. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

 

          3. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.

 

          4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:

 

1)     zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków   i sposobu oceniania, klasyfi-kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                    i egzaminów w szkołach publicznych;

 

2)     rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:

a)     ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)     ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)     ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o chara- kterze socjoterapeutycznym,

 

3)     formy i metody pracy z uczniem;

 

4)     formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

 

5)     działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 3 (zajęcia specjalistyczne,                 o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);

 

6)     zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,               o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 4 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne);

 

7)     zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,               o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 1  (1- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu                   o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

          5.  Zespół, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno –pedagogiczną .

 

          6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

          7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji w Dzienniku Wychowawcy/ suplemencie do Dziennika Wychowawcy.

 

          8. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

 

        § 34. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej  pozostałym uczniom.

 

        1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także uczniom:

 

1)     posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

2)     posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

 

3)     nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których  na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

 

 

          2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

 

          3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy   w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

 

          4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w suplemencie do Dziennika Wychowawcy.

 

            5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniku elektronicznym/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

 

            6.  W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

           7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy                          z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

           8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

 

           9.  Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 34 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

           10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

            11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji w suplemencie do Dziennika Wychowawcy.

 

            12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy  psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

 

           13.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z orga-nizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

 

          § 35.1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

          2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

 

          3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                             i uzdolnieniami uczniów.

 

          4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  Dziale II Rozdziale 6 statutu szkoły.

 

          5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

         § 36.1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 

1)     dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)    dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3)   przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4)  umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5)     różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 

        § 37.1.  Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

 

3. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 28 ust. 3

 

4. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

 

5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

 

6. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                       i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

7. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 38. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

§ 39.  O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

        § 40.  W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy,                      a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

        § 41.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

        § 42.  W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

        § 43. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kłodzku.

 

        § 44. Obowiązki wychowawcy klasy  i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów

 

        1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 

1)     przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

 

2)     przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

 

3)     zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                   i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia              i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

 

4)     określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

 

5)     w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

 

6)     poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

 

7)     monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

 

8)     informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej   i postępach ucznia;

 

9)     angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

 

10)   prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami              w statucie szkoły;

 

11)   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

 

12)   udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

 

2.   Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 

1)     bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych             i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

 

2)     rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

 

3)     wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

 

4)     udział w pracach Zespołu Wspierającego dla uczniów z orzeczeniami;

 

5)     tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny           i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 

6)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

 

7)     pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

 

8)     utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

 

9)     rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 

10)   wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego                              i efektywnego organizowania sobie pracy;

 

11)   systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy                  (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności                           w uzupełnieniu materiału;

 

12)   tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

 

13)   tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

 

14)   współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

 

15)   udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami   o udzielenie pomocy.

 

 

        § 45.1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów                       i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:

 

1)     prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

 

2)     zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

 

3)     świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

 

4)     dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

a)  posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach            i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

 

b)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

 

c)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

 

d)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                                i placówkach.

 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.

 

5)     indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 

6)     dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;

 

7)     udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;

 

8)     komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

 

9)     prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym  i innych specjalistycznych);

 

10)   współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                 i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

 

11)   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

 

12)   udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

 

13)   stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

 

         § 46.  Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.

 

         1. Do zadań pedagoga/ psychologa szkolnego należy:

 

1)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

 

2)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 

3)     udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;

 

4)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

 

5)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

 

6)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

 

7)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu po0mocy psychologiczno –pedagogicznej;

 

8)     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

9)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

10)   rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 

11)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  i wychowawców;

 

12)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 

13)   prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                  w zakresie wychowania;

 

14)   wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego                        i Programu Profilaktyki;

 

15)   udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki;

 

16)   przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – terapeutycznych;

 

17)   prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

           & 47. Zadania i obowiazki logopedy/specjalisty/terapeuty

         1.    Do zadań logopedy/ specjalisty należy:

 

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

 

2)     prowadzenie zajęć logopedycznych/ specjalistycznych  indywidualnych lub w grupach;

 

3)     podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia;

 

4)     utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5)     udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy   i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 

6)     prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg potrzeb;

 

7)     udział w pracach Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniami;

 

8)     stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 

9)     organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 

10)   organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym/ terapii zajęciowej;

 

11)   prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

        

Rozdział 4

Organizacja nauczania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych                                         uczniom niepełnosprawnym

 

§ 48. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

 

1)  w oddziale ogólnodostępnym;

 

        § 49.1.Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby                        i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

        § 50.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 

       2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna za zgodą rodziców.

 

       3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

 

       4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 

       5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole.

 

       6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 

1)  braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)  psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

 

        § 51.1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

 

       2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki                    i języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób.

 

       § 52. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 roku życia.

 

      § 53.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny na ucznia.

 

      2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

 

      3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

      § 54.1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający o którym mowa § 45 statutu szkoły, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny                ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.

 

      2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 

      3. Zespół, o którym mowa w § 46 statutu szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

      § 55. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

 

1)    korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);

2)    korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne);

3)     korekcyjno – kompensacyjne;

 

       § 56.1.  W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

       2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

        3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

       § 57.1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują  egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zwanego dalej "sprawdzianem",  przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

       2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzinu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

 

1)  zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

 

2)  odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;

 

3)  zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

      3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

 

        4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

        § 58. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 3 statutu szkoły.

Rozdział 5

Nauczanie indywidualne

 

        § 59.1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

         2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców                       (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

        3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym                 w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

        4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

        5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

        6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole,  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

1)  w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz

2)  szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

        7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego/ zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

        8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych  ucznia oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.

       9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek , o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 

      10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

      11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy  i zakres pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.  Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania .

      12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania  realizowanego bezpośrednio z uczniem   wynosi:

1)      dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

2)      dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10  prowadzonych w co najmniej 3 dniach

      13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

 

      14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

Rozdział 6

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

      § 60.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 

1)  wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

 

2)  oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

 

2.   Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

 

3.   Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. Naucznia w trybie ITN nie udziela się uczniom klas I –III.

 

4.   Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

 

5.   Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

6.   Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

 

1)  uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

2)  rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3)  wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

7.    Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

 

8.   Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

 

9.   W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

 

10.   Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

11.   Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

12.   W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

 

13.   Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 

14.   Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

 

15.   Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

 

16.   Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

 

17.    Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

 

1)  uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2)  zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

 

18.    Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub                      2 godziny co dwa tygodnie.

 

19.   Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

 

20.   Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

 

21.   Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

 

22.   Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

 

23.   Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane               w ITN.

 

24.   Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

Rozdział 7

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I –szym etapie edukacyjnym

 

       § 61.1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I –szym etapie edukacyjnym.

 

1) w zakresie organizacji szkoły:

 

a)    poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;

 

b)    na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy;

 

c)    szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

 

d)     organizuje się Dni Otwarte do rodziców i uczniów klas I. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do klasy wraz z rodzicami. Spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy;

 

e)    godziny nauczania zintegrowanego przydziela się jednemu nauczycielowi.                      W pierwszym miesiącu zajęć, nauczyciel wychowawca jest obecny na zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli np. religii, etyki, j. obcego;

 

f)     organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.

 

g)    wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki            i zabawy;

 

h)    grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki;

 

i)      sale lekcyjne dla klas pierwszych ulokowane są w skrzydle szkoły i są wyraźnie oddzielone od klas dla dzieci starszych;

 

j)      nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi;

 

k)    szkoła korzysta z programu „Radosna Szkoła", zapewniając najmłodszym dzieciom właściwy rozwój psychofizyczny.

 

l)      świetlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna od godz. 6.30 – do 16.00.

 

 

2) w zakresie sprawowania opieki:

a)    w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;

 

b)    w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do klasy;

 

c)    w pozostałych miesiącach nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci o 7.45 i całą grupę przeprowadza do sali;

 

d)    w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel dyżurny;

 

e)     nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub indywidualnych szafek;

 

f)     godzina obiadowa dla pierwszoklasistów ustalona jest przed planową szkolną przerwą obiadową, aby umożliwić dzieciom spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu;

 

g)    dzieciom z klas 1-3,  w tym również 6 latkom szkoła zapewnia napoje mleczne oraz owocowe i warzywne przekąski, a także wodę lub ciepłą herbatę w sezonie zimowym.

 

h)    każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

 

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:

 

a)    wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami                      o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;

 

b)    wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;

 

c)    na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 

d)    realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

 

e)    każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności;

 

f)     nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę „Mam talent”;

 

g)    edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii edukacyjnej, metodę Weroniki Sherborne;

 

h)    w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);

 

i)      wspieranie rozwoju dziecka i zwiększanie jego możliwości edukacyjnych prowadzone jest na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej metodę „Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona”. Są to codzienne 15 minutowe ćwiczenia oparte o ruchy naprzemienne           i pobudzające pracę ośrodka wzrokowego i słuchowego;

 

j)      nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia edukacji ruchowej na terenie szkoły wzbogacane są elementami Metody Weroniki Sherborne oraz  ćwiczeniami korekcyjnymi. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki. 1 godzina tygodniowo wychowania fizycznego prowadzona jest na basenie;

 

k)     umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach ( na wycieczkach);

 

l)      wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym według  wzoru, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;

m)  każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami. Są to kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne ;

 

n)    każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem;

 

o)    dodatkowo pierwszoklasiści włączeni są w zajęcia prowadzone w ramach działań projektowych z pozyskiwanych funduszy unijnych „ Wyrównywania szans”   i objęci adekwatnie do potrzeb pomocą w zakresie trudności edukacyjnych i rozwijania zainteresowań.

4) w zakresie współpracy z rodzicami:

 

a)  w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych                    i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

 

b)  formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;

 

c)  w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;

 

d)  do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i logopeda. Godziny pracy  specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów na parterze szkoły;

 

e)  szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłodzku

2.  Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

1)  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 6-letnim;

2)  nauczyciele eduakcji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, krórego zadania określone są w statucie szkoły;

3)  do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 

 

Rozdział 8

Pomoc materialna uczniom

 § 62.1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1)  udzielanie pomocy materialnej:

a)    pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne,

b)    pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,

c)    występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych.

 

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:

 

1)     przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych;

 

2)     wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym;

 

3)     dyrektor szkoły podstawowej sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w przepisach i przekazuje ją prezydentowi miasta.

 

3.   Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

4.   Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

 

5.   Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

 

1)     diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;

2)     poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3)     organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

 

6.   Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

1)  rodzicami;

2)  nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

3)  ośrodkami pomocy społecznej;

4)  organem prowadzącym;

5)  innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

 

7.   Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1)  ucznia;

2)  rodziców (opiekunów prawnych);

3)  nauczyciela.

 

8.   Pomoc materialna w zespole jest organizowana w formie:

1)  zwolnień z opłat za ubezpieczenie;

2)  bezpłatnych obiadów;

3)  stypendiów socjalnych;

4)  stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

5)  pomocy rzeczowej lub żywnościowej;

6)  programu: „Wyprawka szkolna”;

7)  innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

 

9.   Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

10.   Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

 

1)  świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a)    stypendium szkolne,

b)    zasiłek szkolny;

 

2)  świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 

a)    stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,

b)    stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

11.   Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

12.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Kłodzka, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w każdym roku szkolnym przez właściwego ministra.

 

13.   Stypendium nie przysługuje:

1)  uczniom klas zerowych;

2)  uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Kłodzko.

 

14.   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa.

 

15.   Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

 

1)     potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia z wnioskiem (np. odpowiednie strony dowodu osobistego zawierające informację o dzieciach, lub dowód osobisty i akt urodzenia ucznia, w przypadku opiekuna dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki);

 

2)     zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Miasta Klodzko; w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamieszkania jest Miasto Kłodzko- zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na pobyt stały ucznia, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały, lub zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości niż Miasto Kłodzko przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w mieście Kłodzko - stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji);

 

3)  zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty dochodu) przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.:

 

a)     wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.),

b)    emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego,

c)    alimentów,

d)    innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk,

e)    stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,

f)     świadczeń pomocy społecznej:

fa)  świadczeń rodzinnych,

fb)  zaliczki alimentacyjnej,

fc)  zasiłku pielęgnacyjnego,

fd)  zasiłku stałego, okresowego,

fe)   dodatku mieszkaniowego itp.,

g)    stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej);

 

4)  osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy;

 

5)  w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - np. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

 

6)  w przypadku uzyskiwania alimentów - np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 

16.   Zasiłek szkolny:

 

1)  zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

 

2)  zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego;

 

3)  wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

 

4)  o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

17. Rada Miasta Kłodzko uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 

1)  sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2)  formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)  tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)  tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 

18. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

 

1)  stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

 

2)  o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem lit. a i b:

a)      stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,

b)      stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;

 

3)  dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;

 

4)  średnią ocen, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków;

 

5)  wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;

 

6)  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;

 

7)  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

 

8)  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

19. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy.

 

20. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

 

21. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

22. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 

23. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

 

         § 63.1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 

1)  realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki;

2)  prowadzenie świetlicy terapeutycznej;

3)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

4)  uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;

5)  realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;

6)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacjimiędzy rówieśnikami;

7)  działania pedagoga i psychologa szkolnego;

8)  współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami,

9)  prowadzenie profilaktyki uzależnień,

10)         promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

 

 § 64.W szkole obowiązuje Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy I i II etap kształcenia. Bieżące działania wychowawcze i profilaktyczne określa Plan działań wychowawczych oraz Plan działań profilaktycznych, które są corocznie ewaluowane przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 65. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 66.  Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 67.Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

 

§ 68. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wyapdków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

 

 

 

 

 

DZIAŁ III

Rozdział  1

Organy  szkoły i ich kompetencje

 

       § 69.1. Organami szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół- Szkoła Podstawowa  nr 7 w Kłodzku.

2)    Rada  Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców;

4)    Samorząd Uczniowski.

 

        § 70. Każdy z wymienionych organów w § 69 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie    oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

       § 71.1. Dyrektor szkoły:

1)    kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)    jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3)    jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)    jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)    wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

 

       § 72.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w gimnazjum. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

       § 73.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa                   o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

       § 74.  Dyrektor szkoły:

       1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:

1)     kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2)     przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)     wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                          i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący

5)     powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

6)     opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów

7)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

8)     przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

9)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10)   podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;

11)   ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;

12)   dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;

13)   opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

14)   współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;

15)   stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie                              i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

16)   udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;

17)   organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3  statutu  szkoły;

18)   w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  § 59 statutu szkoły;

19)   kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

20)   dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

21)   powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i Zespół Wspierający ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa   w  § 29 statutu szkoły;

22)   zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

23)   udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie                 z zasadami określonymi w  Dziale II Rozdział 6 statutu szkoły;

24)   występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

25)   występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);

26)   inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;

27)   opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną       Radę Rodziców;

28)   stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej             i religijnej uczniom;

29)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;

30)   prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;

31)   wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

32)   powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych             i sprawdzających

33)   ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

34)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

2.      Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  

 

1)     opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

 

2)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

 

3)     określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 

4)     wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

 

5)     informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

 

6)     odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

 

7)     zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze                  w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;

 

8)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,                       a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

 

9)     dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

 

10)   egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

 

11)   sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

 

12)   opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

 

13)   dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

14)   dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;

 

15)    za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

 

16)    organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

 

17)    powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

 

18)   odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

19)   organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 

3.   Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

 

2)     powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

 

3)     dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

 

4)     decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy                       w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

 

5)     organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;

 

6)     opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

 

7)     dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

 

8)     przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                          i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

 

9)     występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                 i pracowników;

 

10)    udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

 

11)    załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

 

12)    wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

 

13)    wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

 

14)   przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

 

15)    dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 

16)   określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

 

17)   odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

 

18)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                           do opiniowania  i zatwierdzania;

 

19)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

4.   Sprawuje opiekę nad uczniami:

 

1)     tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

 

2)     powołuje Komisję Stypendialną;

 

3)     ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

 

4)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

 

5)     organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

 

6)     opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników;

 

7)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

       § 75.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

       § 76.  Rada Pedagogiczna

1.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                          w szkole.

3.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół- Szkoły Podstawowej nr7 w Kłodzku.

4.    Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz drogą elektroniczną( wiadomość e-mail lub informacja w dzienniku elektronicznym). W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

5.   Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

6.   W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.

7.   Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

8.   Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 

1)     uchwala regulamin swojej działalności;

 

2)     podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

 

3)     podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;

 

4)     może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

 

5)     może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

 

6)     opiniuje wniosek wychowawcy klasy I -III o niepromowaniu ucznia;

 

7)     zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

 

8)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 

9)     podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

 

10)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 

11)   uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

9.   Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 

1)     opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

 

2)     opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

 

3)     opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

 

4)     wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

5)     opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

 

6)     opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

7)     opiniuje projekt finansowy szkoły;

 

8)     opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

 

9)     opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;

 

10)    wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

 

11)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

 

12)    opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

 

13)    opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

 

      10.  Rada Pedagogiczna ponadto:

 

1)     przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

 

2)     może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

 

3)     uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

 

4)     głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

 

5)     ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 

6)     uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

 

7)     rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

 

8)     ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

 

9)     może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

10)   wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

 

11)   wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 

12)   zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.

       15. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

a)     określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

b)     stwierdzenie prawomocności obrad;

c)     odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

d)     listę obecności nauczycieli;

e)     uchwalony porządek obrad;

f)      przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

g)     przebieg głosowania i jej wyniki;

h)     podpis przewodniczącego i protokolanta.

 

16.   Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

 

17.   Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

 

18.   Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

 

19.   Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

 

20.   Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

  

    § 77.  Rada Rodziców.

1.          Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

 

2.         Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

 

3.   W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego;

 

4.   Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

 

5.   Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 

6.         Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

1)  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

 

2)  gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

 

3)  zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 

a)  znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b)  znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,

c)  uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

e)  określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

7.   Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

8.   Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego szkoły lub Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

 

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 

4)     opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 

5)     opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

 

6)     opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. Dyrektor gimnazjum może w porozumieniu z Radą Rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach;

 

7)     opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

 

8)     opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

 

9)     opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

 

       9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

     10. Rada Rodziców może:

1)     wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)     występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)     delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)     delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

 

     11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

 

12.   Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)     szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

     13. Tryb wyboru członków rady:

 

1)     wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2)     datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

3)     wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)    wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

b)    w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,

c)    do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

d)    komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

e)    wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

f)     karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,

g)    niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

h)    członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

i)      organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły,

j)      skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

 

1.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

      § 78.  Samorząd Uczniowski

1.      W Miejskim Zespole Szkół- Szkole Podstawowej Nr 7 w Kłodzku działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

 

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

3.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

4.       Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

5.      Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

7)   opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej..

 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

 

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:

 

1)  wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;

2)   Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;

3)   jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;

4)   wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;

5)   regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

 

        § 79.  Zasady współpracy organów szkoły.

 

1.   Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 

2.   Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

 

3.   Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

4.   Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 

5.   Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 

6.   Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej            w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

 

7.   Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 

8.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                        i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 79 ust. 1 statutu szkoły.

 

9.   Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 80 niniejszego statutu.

 

 § 80.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania                       i kształcenia dzieci.

 

2.  Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

 

1)     znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły;

 

2)     zgłaszania do  Programu Wychowawczego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;

 

3)     współudziału w pracy wychowawczej;

 

4)     znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;

 

5)     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości;

 

6)     uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

 

7)     uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;

 

8)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

 

3.   Rodzice mają obowiązek:

1)     dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)     interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4)     zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;

5)     interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6)     przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7)     dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

8)     dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

9)     interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną i stomatologiem;

10)   współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11)   pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12)   uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

       § 81.   Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1.   W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 

1)     prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

 

2)     przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

 

3)     dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

 

4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.   W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.    Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.    Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego

 

 

Rozdział 2

Organizacja  nauczania

 

       § 82.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 

1)       obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)       zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

3)       zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;

4)       zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w   

         rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

5)       zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

 

 

      2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)     w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

 

2)     w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

 

3)     w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;

 

4)     w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki;

5)     w toku nauczania indywidualnego;

 

6)     w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

 

7)     w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

 

8)     w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i  wychowania fizycznego   ( 2 godz.);

 

9)     w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

 

3.   Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

 

4.   Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień                             i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły                             z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

 

5.   Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:

 

1)    rodzice uczniów klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru języka nowożytnego;

 

2)  w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka;

 

3)  uczniowie klas IV -VI w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;

 

4)  zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

a)            zajęć sportowych;

b)            zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

c)            zajęć tanecznych;

d)            aktywnych form turystyki.

 

6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                w formie zajęć określonych w ust. 5 pkt 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie

 

7.   Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 

8.   Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów.

 

9.      Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

10.   Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt                          i chłopców.

 

11.    Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, technika) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

 

12.   W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

13.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

14.         Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

 

 § 83. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany:

 

1)    dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców

lub

2)    zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.

 

§ 84. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego,

 

§ 85. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych   w przepisach prawa.

 

§ 86.1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

         2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zmienione.

 

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 

 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.

 

§ 87.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 

2.   Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

 

3.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

   § 88.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

2.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

§ 89. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

 

1)     w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

2)     w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

3)     uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

§ 90. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

 

§ 91.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na