Profilaktyka

 

 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

Program znowelizowany przez:

Annę  Kasprzycką

Agnieszkę Ogonowską

Joannę Mularczyk – Baran

WSTĘP

 

            Miejski Zespół Szkół powstał w 2008 r. w wyniku połączenia Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki. Zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie i ich rodzice stanęli przed nowymi zadaniami w obszarze profilaktyki.

            Konstruując Szkolny Program Profilaktyki pragniemy objąć działaniami całą społeczność szkolną, a więc dzieci i młodzież w różnych grupach wiekowych, ich rodziców oraz kadrę nauczycielską i wspomagający ją personel.

            Granica wieku dzieci sięgających po papierosa, alkohol, a nawet narkotyki niepokojąco obniża się. Przyczyn takich zachowań jest wiele: dysfunkcja środowiska rodzinnego, nie zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka przez rodziców, zagubienie we współczesnym świecie i szukanie swego „Ja” w nie zawsze dobrze dobranych grupach rówieśniczych.

            Aby zapobiec pewnym zjawiskom konieczna jest edukacja i ścisła współpraca szkoły
i rodziny. W tym celu tworzymy w naszej szkole Szkolny Program Profilaktyki, którego istotą jest ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami oraz przeciwdziałanie im poprzez podejmowanie szerokiego zakresu działań profilaktyczno-wychowawczych.

            Chcemy tak skonstruować nasz program, by młody człowiek, będący uczniem naszej szkoły znał swoją wartość, był asertywny, wiedział, co dla niego ważne i jak ma kierować swoim życiem, aby stać się prawym, odpowiedzialnym za siebie i innych obywatelem. By umiał zapanować nad swoimi słabościami i nie ulegał negatywnym wpływom. Wreszcie, by nasza szkoła była wolna od agresji i przemocy, a wszyscy czuli się w niej dobrze
i bezpiecznie.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolny Program Profilakktyki skonstruowano w oparciu o podstawę prawną:

 • Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół otrzymał brzmienie § 2, ust. 1 pkt 1:

Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedago­giczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 4. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

1)                  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży”.

Art. 5. „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględnia problem trzeźwości
i abstynencji wśród celów wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym”.

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 1.2. „Przeciwdziałanie narkomanii obejmuje:

1)                  działalność wychowawczą i zapobiegawczą”.

Art. 3.2. „Zadania dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii są realizowane, w zakresie określonym
w ustawie, również przez:

1)                  szkoły i placówki objęte systemem oświaty oraz szkoły wyższe”.

Rozdz. 2, Art. 7.1: „Działalność wychowawcza i zapobiegawcza obejmuje:

1)                  promocję zdrowia psychicznego,

2)                  promocję zdrowego stylu życia,

3)                  informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o nar­komanii i jej skutkach”.

Art. 7.2. „Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane w szczególności przez:

1. Wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół i innych placówek systemu oświaty”.

Art. 8.1. „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględnia w podstawie programowej kształcenia ogólnego problematykę promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania narkomanii”.

·         Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro­bów tytoniowych

 art. 3. „ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy:

1)                  ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

2)                  promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu papierosów i używania wyrobów tytonio­wych,

2a) działalność wychowawcza i informacyjna”.

·         Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. podaje:

Art. 27. 1. „Państwa – Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu”.

Art. 29. 1. Państwa – Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na:

a)                  rozwijanie w jak najlepszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych 
i fizycznych dziecka”.

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 28 października 1982 r.
 • Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Statut Miejskiego Zespołu Szkół
 • Program Wychowawczy Miejskiego Zespołu Szkół
 • Procedury Miejskiego Zespołu Szkół

 

CELE PROGRAMU

 

Cele oddziaływań wychowaw­czych i profilaktycznych:

1.      Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;

2.      Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych;

3.      Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych na terenie szkoły
i poza nią;

4.      Przeciwdziałanie przemocy i agresji;

5.      Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia;

6.      Profilaktyka uzależnień;

7.      Wspieranie rodziców w procesie wychowania;

8.      Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej.

Cele działań profilaktycznych są realizowane przez:

1.      Programy informacyjno – edukacyjne;

2.      Programy profilaktyczne;

3.      Działania interwencyjne;

4.       Współpracę między instytucjami wspomagającymi szkołę w jej działaniach profilaktyczno-wychowawczych;

5.      Pomoc indywidualna;

6.      Psychoterapię indywidualną oraz rodzinną

7.      Gimnastykę korekcyjną.

 

POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

 

W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Potrzeby te są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu, trudności wychowawczych, nieprzystosowania społecznego.

Ochrona dziecka przed uzależnieniami powinna rozpoczynać się tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Roz­sądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka
i jego indywidualne potrzeby będzie skuteczną ochroną przed nałogami, sprawi, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne, nie będzie ulegać uzależnieniom.

Szczególną fazę w życiu człowieka stanowi okres dojrzewania. Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwi­jane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samego nastolatka jak i jego otoczenia. W tej fazie życia młodzi lu­dzie są bardzo aktywni, ekspery­mentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról, nabywają nowych do­świadczeń, mają inne prawa
i obowiązki oraz nowe potrzeby i oczekiwania. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywają znaczące osoby do­rosłe, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele (Z. Gaś 1997).

Potrzeby rozwojowe dziecka w młodszym wieku szkolnym

Problemy dzieci

Potrzeby wynikające z problemów

·                     Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne - skłonno­ści do izolacji i unikania kontaktów
z oto­czeniem.

·                     Brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość, przeja­wianie skłonności nerwicowych przyjmujących formę nieuzasadnionych obaw i lęków.

·                     Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.

Potrzeba bliskości

Potrzeba bezpieczeństwa

Potrzeba kontaktów społecznych

Potrzeba przynależności grupowej, akceptacji

Potrzeba własnego działania

Potrzeba pozytywnych wzorców

Potrzeby estetyczne i poznawcze - kontakt

z wytwo­rami kultury

Potrzeba nowych przeżyć

 

Potrzeby rozwojowe nastolatków

Problemy młodzieży

Potrzeby wynikające z problemów

·                     Problemy okresu dojrzewania:

- biologiczne, np. zmiany w wyglądzie,

- społeczne, np. kłopoty w kontaktach interpersonal­nych,

- psychiczne, np. duże napięcie wewnętrzne, niepokój.

 

·                     Słaby system kontroli wewnętrznej, podejmowanie działań nieprzemyślanych i ryzykownych

 

 

Potrzeba samoakceptacji

Potrzeba rzetelnych informacji na temat dojrzewania

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,

Potrzeba konstruktywnych wzorców

Potrzeba autonomii i samodzielności

Potrzeba radzenia sobie w trudnych, stresujących sytu­acjach

Potrzeba akceptacji

 

Działania skierowane do uczniów

W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:

 • informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych
 • informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami
 • informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami,
 • wiedzę o wpływie środków odurzających na rozwój i zdrowie człowieka
 • wiedzę o nowych zagrożeniach wynikających ze zmian na rynku narkotyków legalnych tzw. dopalaczy
 • wiedzę dotyczącą odpowiedzialności karnej nieletnich
 • wiedzę o działaniu i wpływie środków masowego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży).

 

W zakresie umiejętności dąży się do tego, aby uczeń:

 • poznał i przestrzegał zasady i normy postępowania obowiązujące w szkole
  i społeczeństwie
 • był świadomy swojej odpowiedzialności za tworzenie i zachowywanie środowiska wolnego od środków odurzają­cych i to nie tylko w domu rodzinnym, ale również
  w szkole, na podwórku, w dzielnicy itd.,
 • miał przekonanie, że uczestnicząc w działaniach organizowanych przez szkołę, sprzyja zachowaniu wolności od środków odurzających,
 • rozwijał poczucie własnej wartości i akceptował pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju

 

DIAGNOZA PROBLEMÓW - ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:

a)      ankiet dla uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w klasach I-III gimnazjum,

b)      sprawozdań  wychowawców z działań wychowawczych,

c)      obserwacji zachowań uczniów,

d)     analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

e)      analizy frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,

f)       rozmów z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w procesie wychowawczym i opiekuńczym,

g)      rozmów z pielęgniarką szkolną.

 

Uczniowie o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności to uczniowie:

-          pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych,

-          naruszający podstawowe normy społeczne (przejawy demoralizacji) ,

-          z dużymi niepowodzeniami szkolnymi.

W szkole określono następujące obszary oddziaływań profilaktycznych dla uczniów SP 7

OBSZAR I –  agresja

OBSZAR II – bezpieczeństwo w szkole i poza nią 

OBSZAR III – spędzanie wolnego czasu uczniów

OBSZAR IV- kształtowanie właściwych postaw, asertywność, kultura bycia i wypowiedzi

OBSZAR V – profilaktyka uzależnień

W szkole określono następujące obszary oddziaływań profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum nr 2

OBSZAR I -wagary;

OBSZAR II -palenie papierosów przez uczniów oraz kontakty z innymi środkami odurzającymi;

OBSZAR III- brak dyscypliny i niska kultura języka,

OBSZAR IV- brak motywacji do nauki,

OBSZAR V - lekceważenie obowiązków szkolnych

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ

 

Działania skierowane do dzieci i młodzieży

 

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1.  Profilaktyka dydaktyczno-wychowawcza

 ·         Zachęcanie uczniów do korzystania z konsultacji indywidualnych u pedagogów szkolnych i/lub psychologa (PUNKT KONSULTACYJNY).
 ·         Współpraca z rodzicami w zakresie kierowania uczniów na badania do PPP.
 ·         Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej).
 ·         Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w  kołach zainteresowań.
 ·         Informowanie rodziców o rodzajach 

i formach pomocy proponowanych przez insty­tucje wspierające szkołę
 ·         Wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
 ·      Dyrektor
 ·      Wychowawcy
 ·      Pedagodzy
 ·      Psycholog

2.  Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami

·      Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem, WSO, Progra­mem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki. Należy przy ewaluacji statutu wziąć pod uwagę  nowelizacje systemu kar i nagród, po uprzednim zasięgnięciu opinii ucz.

·      Wychowawcy

3.Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie norm etycznych u uczniów.

 ·         Dyżury nauczycieli na terenie budynku i posesji szkoły,
 ·         Kontrola toalet szkolnych,
 ·         Ankietowanie środowiska szkolnego na temat bezpieczeństwa w szkole
 ·         Organizowanie spotkań z funkcjonariuszami policji
 ·         Włączenie do zajęć profilaktycznych informacji o zagrożeniach wynikających ze stosowania dopalaczy
 ·         Informowanie o sytuacjach zagrażających  bezpieczeństwu uczniów , ze zwróceniem  szczególnej uwagi na przemoc psychiczną.  
 ·         Współpraca z Policją i Strażą Miejską (kontrola terenu wg potrzeb).
 ·         Przeprowadzenie pogadanek i prelekcji  na temat bezpiecznych zabaw  ( ferie, wakacje)
 
 
 
 
Prowadzenie akcji informatycznych dotyczących norm etycznych 
•realizacja zagadnień savior – vivre na lekcjach WDŻ, 
Realizacja zagadnień etycznych na lekcjach etyki
 
 ·   Dyrektor,
 ·   Wychowawcy,
 ·   Pedagodzy,
 ·   Nauczyciele,
 • Personel szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ·   Dyrektor,
 ·   Wychowawcy,
 ·   Pedagodzy,
 ·   Nauczyciele,
 • Personel szkoły

5.Usprawnianie komunikacji na płaszczyźnie  wychowawca – przedmiotowiec pod katem problemów wychowawczych.

- zwrócenie uwagi na respektowanie przez uczniów statutowych zasad odnoszącyh się do wyglądu i stroju uczniowskiego 
- kontrola zachowan uczniów w czasie przerw oraz podczas innych form wypoczynku pod katem właściwych relacji interpersonalnych.
 
 
 ·   Dyrektor,
 ·   Wychowawcy,
 ·   Pedagodzy,
 ·   Nauczyciele,
 • Personel szkoły

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 1. Integracja zespołu klasowego.
 

 

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością agresją i przemocą oraz w sytuacjach trudnych

 

3. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Zagospodaro-wanie czasu wolnego uczniów

·         organizowanie uroczystości i imprez klasowych, wycieczek, ognisk wspólnych spotkań w szkole oraz poza nią,

·         realizacja elementów programu „Spójrz inaczej”,

 

·         rozmowy indywidualne z uczniami,

·         wykorzystanie elementów metody kinezjologii edukacyjnej Denisona;

·         realizacja programów psychoedukacyjnych przez specjalistów PPP

·         zajęcia grupowe z psychologiem w świetlicy

 

 

 ·       dostosowanie wielkości krzeseł i stolików do wysokości uczniów,

·         realizacja programów rządowych: „Szklanka mleka”’ „Owoce w szkole”,

·         udział w zajęciach sportowych;

·         realizacja elementów programu „Wolność oddechu. Zapobiegaj astmie”

·         realizacja elementów programu „Nie pal przy mnie, proszę.”

·         realizacja działań w ramach profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci (kl. I SP)

 

 ·       dostosowanie Kół  zainteresowań do potrzeb szkoły poprzez poszerzenie je o koła wskazane ankietowo przez uczniów, np. turystyczne, rzeźbiarskie.

 

 ·       Promowanie i wyróżnianie uczniów zdolnych poprzez organizowanie wystaw praz i osiagnięć na forum klasy i szkoły

 

 ·       Świetlica socjoterapeutyczna

 

 

·       Konkursy, wycieczki, imprezy szkolne

·     Wychowawcy

·     Pielęgniarka szkolna

·     Dyrektor

·     Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:

 

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1. Kształtowanie właściwych postaw społecznych
i umiejętności
z zakresu komunikacji in­terpersonalnej.

 

 

 

 

 

 

 

2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością agresją i przemocą oraz w sytuacjach trudnych.

 

 

 

 

 

 

 

3. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie poczucia odpowiedzial-ności za bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 

 

 

 

 

4. Kształtowanie umiejętności zagospodarowa-nia czasu wolnego

·     realizacja elementów programu „Spójrz inaczej”,

·     realizacja programów psychoedukacyjnych przez specjalistów PPP,

 ·     zajęcia dotyczące praw i obowiązków ucznia,
 ·     realizacja programu WDŻ za zgodą rodziców,
 ·     realizacja programów antymobbingowych
 ·     zwiększenie ilości pozytywnych komentarzy dotyczących wzorowego zachowania uczniów
/ apele porządkowe, dziennik elektroniczny, galeria mistrzów/
 
 

·     realizacja elementów programu „Spójrz inaczej”,

 ·     realizacja programu własnego „Stop agresji i przemocy”,
 ·     rozmowy indywidualne o charakterze mediacyjnym,
 ·     rozmowy indywidualne o charakterze terapeutycznym
 ·     terapia rodzinna
 ·     realizacja ogólnopolskiego programu „Szkoła bez Przemocy”
 ·     organizowanie akcji prozdrowotnych „Rzuć palenie razem z nami”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
 ·     realizacja programu własnego „Profilaktyka uzależnień” z uwzględnieniem zjawiska stosowania tzw. dopalaczy
 ·     pogadanki, wystawki tematyczne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS
 ·     realizacja działań w ramach profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci (kl. V SP)
 
 ·     udział uczniów w zajęciach sportowych
 ·     organizowanie prelekcji i spotkań z udziałem funkcjonariuszy policji, służb wojskowych oraz kuratorów sądowych,
 ·     realizacja programu multimedialnego „3... 2... 1... Internet”
 ·   organizacja apeli porządkowych , mających na celu przypominanie zasad bezpieczeństwa 
 
 
dostosowanie Kół  zainteresowań do potrzeb szkoły poprzez poszerzenie je o koła wskazane ankietowo przez uczniów, np. turystyczne, rzeźbiarskie.

 

 ·       Promowanie i wyróżnianie uczniów zdolnych poprzez organizowanie wystaw praz i osiagnięć na forum klasy i szkoły

 

 ·       Apele porządkowe , podczas apeli wyróżnianie ucz, zdolnych 
 ·       Świetlica socjoterapeutyczna
    Konkursy, wycieczki, imprezy szkolne

·     Wychowawcy,

·     Pedagodzy,

·     Nauczyciel WDŻ,

·     Pielęgniarka szkolna

·     Psycholog

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas I-III gimnazjum:

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1. Zintegrowanie zespołu klasowego.

 

 

2. Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia so­bie z presją rówieśników.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie empatii oraz umiejętności radzenia sobie
z trudnymi emocjami.

 

 

 

5. Uświadamianie zmian związanych
z dorastaniem

 

·     realizacja programu „Jesteśmy u siebie”,

·     organizowanie uroczystości i imprez klasowych, wycieczek, ognisk wspólnych spotkań w szkole oraz poza nią,

 

·     lekcje wychowawcze poświęcone asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

·     realizacja programu „Stop cyberprzemocy”,

·     terapia indywidualna

 ·     realizacja programów antymobbingowych
 ·     zwiększenie ilości pozytywnych komentarzy dotyczących wzorowego zachowania uczniów/ apele porządkowe, dziennik elektroniczny, galeria mistrzów/ mających promowanie właściwych zachowań  uczniów

 

 

 

 ·     organizowanie akcji prozdrowotnych „Rzuć palenie razem z nami”, „Światowy Dzień bez Tytoniu”,
 ·     realizacja programu własnego „Wolni od uzależnień” z uwzględnieniem zjawiska stosowania tzw. dopalaczy

·     przygotowywanie gazetek tematycznych dotyczących zdrowego stylu życia oraz chorób cywilizacyjnych

·     profilaktyka HIV/AIDS – pogadanki w klasach II oraz projekcja filmu

·     udział w zajęciach sportowych

 

·     realizacja programu „O uczuciach”

·     rozmowy indywidualne z uczniami mającymi problemy emocjonalne.

·     terapia indywidualna

·     terapia rodzinna

 

 

·     lekcje wychowawcze poświęcone dojrzałości
i wkraczaniu w dorosłość,

·     realizacja programu WDŻ

 

·     Wychowawcy,

·     Pedagodzy,

·     Nauczyciele,

·     Pielęgniarka

·     Psycholog

 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W SZKOLE

 

 • Program profilaktyczny „ Spójrz inaczej”                                       klasy I – VI SP
 • Program Profilaktyki Wad Postawy (załącznik)                          klasy I-III SP
 ·         Program edukacyjny „3... 2... 1... Internet”                                      klasy V SP
 • Program własny „Profilaktyka uzależnień”,                                     klasy VI SP
 • Program własny „ Stop agresji i przemocy”                                    klasy IV-VI SP
 • Program integracyjny „Jesteśmy u siebie”,                                      klasy I G
 • Program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy”                               klasy II G
 • Program profilaktyczny „Wolni od uzależnień”,                              klasy II G
 • Program profilaktyczny „O uczuciach”                                           klasy I G

 

Ponadto w szkole realizowane są założenia następujących programów:

 • „Szklanka mleka”,
 • „Owoce w szkole”,
 • „Szkoła bez przemocy”

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej

 • wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia,
 • nabycie wiedzy o szkodliwości stosowania używek, w tym używek legalnych
 • nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo,
 • umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • stosowanie pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
 • zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.

 

Działania podejmowane w szkole w ramach profilaktyki drugorzędowej

Działania tego typu są podejmowane wobec osób z tzw. grupy podwyższonego ryzyka.

Do czynników ryzyka zalicza się:

 • trudna sytuacja materialna,
 • brak właściwych wzorców w środowisku rodzinnym,
 • niekorzystny wpływ grupy rówieśniczej,
 • problemy zdrowotne,
 • zdarzenia traumatyczne
 • niepowodzenia szkolne

 

W przypadku zarejestrowania negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog lub dyrektor szkoły podejmuje dzia­łania zmierzające do wyeliminowania ich skutków:

 • podejmuje systematyczne rozmowy z uczniem, a gdy sytuacja tego wymaga podejmuje interwencje z włącze­niem rodziców,
 • kieruje do specjalistycznych poradni, lekarzy, instytucji,
 • obejmuje opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca
  z OPS, PCPR, PKPS),
 • systematycznie współpracuje z Policją, Sądem (osoby objęte nadzorem kuratora),
 • otacza opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym posiadającymi opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • kwalifikuje uczniów z grupy ryzyka na wypoczynek letni o charakterze terapeutycznym

 

Działania skierowane do rodziców

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1.Informowanie rodziców
o pracach szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

2.Informowanie rodziców
o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca
z rodzicami

 

 

 

 

4. Pedagogizacja rodziców

 

·     zapoznanie ze Statutem Szkoły (w tym z WSO), Pro­gramem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilak­tyki, regulaminami organizacyjnymi.

·     organizowanie Dni Otwartych Szkoły.

·     informowanie o formach pomocy socjalnej organizo­wanych w szkole i poza nią

 

·     informowanie o wynikach w nauce
i zachowaniu na zebraniach z rodzicami oraz poprzez dziennik elektroniczny

·     indywidualne spotkania z wychowawcą
i pedagogiem (Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli)

·     pisma informujące o wynikach w nauce
i frekwencji

·     telefoniczne informowanie
o ewentualnych zdarzeniach na terenie szkoły z udziałem dzieci

·     wychowawcy winni sprawować cotygodniowa kontrolę prawidłowości realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, monitorować frekwencję

 

 

·     pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych,

·     systematyczna współpraca z Radą Rodziców

·     terapia rodzinna

 

·     organizowanie spotkań, prelekcji na tematy związane ze współczesnymi problemami wychowawczymi, społecznymi, edukacyjnymi

·     Dyrektor,

·     Wychowawcy,

·     Nauczyciele,

·     Pedagodzy

·     Psycholog

 

Działania skierowane do nauczycieli

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1.Propagowanie kursów i szkoleń

 

 

2.Współpraca
z pedagogami szkolnymi oraz psychologiem

 

 

 

 

3.Każdy nauczyciel w MZS podejmuje działania wychowawcze.

·     udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,

 

 

·     rzetelny przepływ informacji
o niepokojących zachowaniach lub sytuacji uczniów

·     wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego

 

- każdy nauczyciel winien odpowiednio reagować na niewłaściwe zachowania ucznia i bezwłocznie podjąć właściwe działania wychowawcze

- wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje zachowanie właściwej drogi służbowej podczas rozwiązywania problemów wychowawczych tj. nauczyciel – wychowawca-pedagog- dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

·     Dyrektor,

·     Wychowawcy,

·     Nauczyciele,

·     Pedagodzy

·     Psycholog

Pedag

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH

2.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

3.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

4.      Komenda Powiatowa Policji,

5.      Urząd Miasta,

6.      Sąd Rejonowy,

7.      Ośrodek Pomocy Społecznej,

8.      Polski Komitet Pomocy Społecznej.

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

Cele ewaluacji:

1.      Uzyskanie informacji, jakie są mocne i słabe strony Szkolnego Programu Profilaktyki.
 1. Uzyskanie informacji, czy zakładane cele Szkolnego Programu Profilaktyki zostały osiągnięte i czy formy podjętych działań są skuteczne.

 

Ewaluacja będzie polegała na analizowaniu całego procesu, który dokonuje się w szkole pod wpływem programu. Przy użyciu odpowiednich metod (obserwacja, badania ankietowe, analiza dokumentacji szkolnej, wywiady) będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie czy stworzony program będzie sprawdzoną metodą działania i czy istnieje związek pomiędzy oddziaływaniem, a osiągniętym rezultatem. Oceny tej będziemy dokonywać na koniec każdego roku szkolnego.

PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY

 

Program Profilaktyki Wad Postawy jest zbiorem podstawowych celów z zakresu kinezyterapii, które są realizowane na zajęciach gimnastyki korekcyjnej w MZS w Kłodzku

Kwalifikacja uczniów do zajęć gimnastyki korekcyjnej odbywa się na podstawie zalecenia lekarskiego sporządzonego po bilansie 6 i 10 -latka, badania przesiewowego wykonanego przez pielęgniarkę szkolną oraz badania oglądowego przeprowadzonego przez nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

 

CEL GŁÓWNY

Podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego, zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

 

CELE  OGÓLNE :

1.      Korekcja istniejących wad.

2.      Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.

3.      Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.

4.      Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.

5.      Wdrażanie do rekreacji ruchowej.

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 1. Korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała, doprowadzanie jej o ile to możliwe, do stanu prawidłowego.
 2. Wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
 3. Wyrabianie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa
 4. Rozciąganie mięśni przykurczonych.
 5. Wzmacnianie mięśni osłabionych.
 6. Stymulacja koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo – słuchowej oraz wzrokowo – ruchowo - czuciowej.
 7. Poprawianie równowagi.
 8. Odczuwanie własnego ciała
 9. Wdrażanie do rekreacji ruchowej.
 10. Zwiększanie pojemności życiowej płuc.
 11. Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci.
 12. Pedagogizacja rodziców w celu zlikwidowania wszelkich czynników mogących utrwalić istniejące wady postawy.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 1. Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 2. Zna na miarę możliwości intelektualnych przyczyny i skutki powstawania wad postawy.
 3. Potrafi przyjmować prawidłową postawę we wszystkich pozycjach wyjściowych do ćwiczeń.
 4. Potrafi dokonać autokorekty postawy przed lustrem.
 5. Potrafi porównać własną postawę ciała z określonymi przykładami.
 6. Zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych, umie prawidłowo oddychać torem piersiowym, brzusznym i mieszanym.
 7. Umie (w miarę indywidualnych możliwości) właściwie wykonywać wybrane ćwiczenia korekcyjne.
 8. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 1. Stosowanie zasad nauczania aktywności, poglądowości, systematyczności, stopniowania trudności, przystępności i indywidualizacji zadań.
 2. Odpowiedni dobór metod i form prowadzenia zajęć, dostosowany do możliwości i wieku dziecka:
  • częste stosowanie metody zabawowo- naśladowczej oraz bezpośredniej celowości ruchu dla dzieci w pierwszym okresie edukacyjnym.
  • stopniowe wprowadzanie metody zadaniowo - ścisłej i bezpośredniej celowości ruchu na zajęciach z grupą dzieci starszych, które są w stanie zrozumieć zadanie –ćwiczenie.
  • stosowanie metody ruchowej ekspresji twórczej we wszystkich grupach wiekowych w formie fragmentów zajęć,
  • wprowadzanie metody problemowej na zajęciach z dziećmi najsprawniejszymi i najdłużej uczęszczającymi na zajęcia.
 3. Zastosowanie urozmaiconych i oryginalnych form ćwiczeń, środków: podciąganie się na ławce, zwisy, półzwisy.
 4. Dobór ćwiczeń ściśle dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i określonej wady postawy.
 5. Wyzwalanie radości u dzieci w czasie zajęć, eksponowanie ich osiągnięć i postępów.
 6. Wytwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery podczas zajęć.

 

 

 EWALUACJA  PROGRAMU                                               

·      pomiary i badania uzupełniające,

 • okresowe badania u lekarza ortopedy,
 • systematyczny, udział zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
 • wywiady i rozmowy z rodzicami.

 

 

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej  w dniu 3 X 2014.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
  ul. Sienkiewicza 61
  57-300 Kłodzko
 • (074) 867-31-74

Galeria zdjęć