Miejski Zespół Szkół

------------------------------------------------------------

KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

W KŁODZKU

NA LATA 2014-2018

 

 

 

 

 

                                                                                     Opracowanie:

                                                                                     Agnieszka Filipek

                                                                                     Marta Gryl-Wołyniak

                                                                                     Joanna Mularczyk-Baran

                                                                                     Aneta Piekarska

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Wstęp
 2. Charakterystyka szkoły
 3. Misja szkoły
 4. Model absolwenta
 5. Plan działań szkoły w następujących obszarach:
 1. baza szkoły
 2. działalność dydaktyczna
 3. działalność opiekuńczo-wychowawcza
 4. organizacja pracy i zarządzanie szkołą.

Załącznik nr 1 – Analiza aktualnej sytuacji szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I.       WSTĘP

Koncepcja pracy została sformułowana na podstawie:

- wizji i misji Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku,

- badania oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli - „gadająca ściana”, opracowanie analizy SWOT podczas spotkania przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów poszczególnych klas,

- wniosków płynących z realizacji koncepcji pracy na lata 2011-2013,

- wniosków płynących z aktualnej diagnozy, będącej wynikiem wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy i ewaluacji.

Założenia zawarte w koncepcji będą punktem wyjścia do tworzenia szczegółowych planów pracy na kolejne lata.

  

 1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Miejski Zespół Szkół w Kłodzku łączy dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 7 im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 2 im St. Wyspiańskiego. Uczęszcza tu ok. 315 uczniów w wieku od 4 do 17 lat.

 W szkole funkcjonują oddziały sportowe i ogólne. Proces dydaktyczny i wychowawczy opiera się na spójnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczym
i Szkolnym Programie Profilaktyki. Oferta skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych, przeciętnych, jak i wymagających dostosowania pracy dydaktyczno-wychowawczej do swoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy na narty, wyjazdy na basen, zajęcia na siłowni, zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe.

Głównym celem szkoły jest kreowanie współczesnego modelu absolwenta, którym jest uczeń kulturalny, obowiązkowy, odpowiedzialny, sumienny i samodzielny oraz wrażliwy na potrzeby innych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie
i na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych
i prowadzenia konwersacji z wolontariuszami z krajów nie tylko Europy Zachodniej, ale
i innych kontynentów, przez co wzbogacają swoją wiedzę i otwartość na odmienne kultury
i tradycje.

Nauka odbywa się w 18 oddziałach, w jednozmianowym systemie lekcyjnym,                   z podziałem na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. Uczniowie mogą wykazać się samodzielnością w pracy Samorządu Szkolnego, a także
w redagowaniu gazetki szkolnej. Organizujemy wielodniowe wycieczki zagraniczne oraz umożliwiamy uczniom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z młodzieżą niemieckojęzyczną w formie wymiany zagranicznej. Ponadto organizowane są liczne wyjazdy uczniów na spektakle teatralne i filmowe oraz lekcje, warsztaty specjalistyczne na uczelniach wrocławskich. Klasy sportowe uczestniczą w zimowych
i letnich obozach treningowych: narciarskim, wrotkarstwa szybkiego i pływackim. Gimnazjaliści są objęci Programem Orientacji Zawodowej, dzięki któremu są przygotowywani do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

Miejski Zespół Szkół powołany został Uchwałą nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej
w Kłodzku z dnia 27 marca 2008 r. Szkoły posiadają własnych patronów, własny sztandar
i wspólny ceremoniał. W ciągu 6 lat istnienia szkoła systematycznie wzbogaca i poszerza swoją ofertę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. Uczniowie uczestniczą w projekcie unijnym „Aktywna edukacja”. Zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum, funkcjonuje innowacja z języka angielskiego, dzięki której uczniowie mają możliwość nauki języka obcego w rozszerzonym zakresie, z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik.

O jakości pracy szkoły świadczą certyfikaty: „Szkoły z klasą”, „Szkoły promującej zdrowie”, „Bezpiecznej Szkoły”. Szkoła szczyci się wieloma sukcesami. Nagrody             „Leonardo” z rąk Burmistrza Miasta Kłodzko każdego roku odbiera liczne grono uczniów. Również w wielu konkursach uczniowie zajmują najwyższe lokaty, nie tylko na szczeblach lokalnych, ale i ogólnopolskich. Do znaczących osiągnięć zaliczają się także sukcesy sportowe, szczególnie we wrotkarstwie szybkim, koszykówce chłopców, pływaniu, oraz narciarstwie zjazdowym.

Miejski Zespół Szkół umiejscowiony jest na peryferiach miasta, co gwarantuje uczniom bezpieczeństwo. Uczniowie z rejonu ul. Zamiejskiej mają zapewnioną możliwość transportu miejskiego. Okolica szkoły jest atrakcyjna ze względu na piękne, zielone otoczenie. Kadra szkoły to w znaczącej większości ludzie młodzi, lubiący wykonywany zawód. Szkoła zatrudnia 39 nauczycieli, w tym: 15 dyplomowanych, 18 posiada status nauczyciela mianowanego, 6 nauczyciela kontraktowego. Wszyscy nauczyciele systematycznie poszerzają i doskonalą swoje umiejętności i kwalifikacje, co zapewnia im wszechstronność.                   18 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów.              6 nauczycieli posiada tytuł instruktora sportu, a jeden uprawnienia trenerskie.

Bazę szkoły stanowi 31 pomieszczeń edukacyjnych – w tym sala multimedialna, trzy sale językowe, w tym dwie pracownie, dwie sale komputerowe, czytelnia multimedialna, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz nowy tor wrotkarski. Budynek szkoły wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową. W budynku szkoły funkcjonuje świetlica i kuchnia szkolna wraz ze stołówką. Bezpośrednio przy szkole usytuowana jest świetlica socjoterapeutyczna, w pełni wyposażona, z własnym dostępem do kuchni i toalety. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum (dwie niezależne grupy), potrzebujących szczególnego wsparcia i opieki.

 

Baza szkoły

 

Ilość oddziałów – 5 I-III SP             6 IV-VI SP                 6 I-III G

Ilość uczniów-            93                        110                            112

Oddział przedszkolny – 1 (kl. „0”)

Ilość dzieci- 23

Liczba nauczycieli – 39

Dyplomowanych – 15

Mianowanych - 18

Kontraktowych – 6

Stażystów - 0

Budynek szkoły jest 2-piętrowy.

W szkole znajduje się 21 sal lekcyjnych.

Są m.in. :

 • 2 pracownie informatyczne z 30 stanowiskami komputerowymi.
 • 1 gabinet logopedyczny, wykorzystywany przez psychologa w innym terminie
 • sala gimnastyczna
 • sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej
 • siłownia
 • biblioteka szkolna z czytelnią multimedialną z 8 stanowiskami komputerowymi
 • świetlica szkolna (2 pomieszczenia)
 • 2 pracownie językowe
 • pracownia fizyczno-chemiczna
 • pracownia plastyczna
 • stołówka szkolna
 • kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami i zaleceniami Sanepidu
 • gabinet pedagoga szkolnego
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • gabinet nauczycieli wychowania fizycznego
 • przebieralnie na lekcje wychowania fizycznego
 • sklepik szkolny
 • 2 boiska do gier zespołowych
 • tor wrotkarski

 

W 4 salach znajdują się tablice multimedialne z rzutnikami.

W szkole działa monitoring: 3 kamery na zewnątrz budynku oraz 9 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły.

Teren wokół placówki jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.

 

 

 1. MISJA SZKOŁY

 

1)        zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)        zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)        kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)        realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5)        rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia            i nauczania;

6)        organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                        i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)        organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)        dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)        wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)    wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)    umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)    zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)    sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły                    w skróconym czasie;

15)    skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)    przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;

17)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

18)    stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

19)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

20)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

21)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

22)    zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

23)    zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

24)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

25)    kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

26)    kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

27)    upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

28)    zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

29)    stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

30)    prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru   i wykorzystywania mediów;

31)    ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

32)    egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów                 o postępowaniu administracji;

 

 

 

 1. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku:

 

 • aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym
 • posiada wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu
 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • potrafi porozumiewać się w co najmniej jednym języku obcym
 • dzieli się swoją wiedzą  i współpracuje w zespole
 • potrafi samodzielnie dostrzegać i rozwiązywać problemy
 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny
 • ma poczucie własnej wartości, jest asertywny
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania
 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur
 • jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka
 • cechuje go wysoka kultura osobista
 • jest uczciwy w stosunku do siebie i innych
 • w pełni odpowiada za swoje postępowanie i czyny
 • przestrzega norm poszanowania rówieśników i dorosłych
 • posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji
 • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia
 • potrafi podejmować trafne decyzje, w tym dotyczące swojej przyszłości.

 

 

 

 1. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

 

 1. Obszar: BAZA SZKOŁY

 

 1. Cel: poprawa i utrzymanie w dobrej jakości bazy szkoły;
 2. Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:
 3. szkoła będzie dostosowana do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,
 4. uczniowie będą mogli realizować program klas sportowych w oparciu o bazę szkoły,
 5. utrzymanie niskich kosztów ogrzewania szkoły,
 6. pomieszczenia szkolne będą przyjazne, dobrze wyposażone, przygotowane do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 7. obieg informacji w szkole będzie na dobrym poziomie,
 8. zachowanie łatwego dostępu uczniów i nauczycieli do technologii informatycznej,
 9. każdy nauczyciel ma swoją klasopracownię;

 

 1. Zadania do realizacji:

·           bieżące utrzymywanie dobrej sprawności i estetyki pomieszczeń
i wyposażenia poszczególnych pracowni szkolnych,

·           unowocześnienie pracowni językowej (sala nr 17),

·           budowa placu zabaw dla młodszych uczniów,

·           bieżące doposażanie biblioteki szkolnej,

·           wykorzystywanie technologii multimedialnych w pracy z uczniami,

·           utworzenie i pielęgnowanie ogródka przyrodniczego,

·           budowa rozbiegu i skoczni do skoku w dal,

·           utworzenie radiowęzła szkolnego,

·           rozszerzenie monitoringu szkolnego,

·           dobudowa piętra nad biblioteką szkolną,

·           stworzenie auli,

·           remont siłowni,

·           zapewnienie nauczycielom podstawowych pomocy do pracy,

·           zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,

·           organizowanie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.

 

 

 1. Obszar: DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

 1. Cele:
 2. poprawa wyników z egzaminu gimnazjalnego,
 3. zmniejszenie liczby uczniów drugorocznych,
 4. zwiększenie liczby uczniów wzorowych,
 5. wzrost efektywności kształcenia – podniesienie poziomu ufności w EWD;

 

 1. Kryteria sukcesu :
 2. uczniowie uzyskują wyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego (w porównaniu      z latami poprzednimi i średnią miasta oraz województwa),
 3. uczniowie chętniej podejmują dodatkowe działania, uczestniczą w festiwalach wiedzy, kołach zainteresowań, realizują projekty,
 4. mniejsza ilość uczniów drugorocznych,
 5. większa ilość uczniów wzorowych,
 6. osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach,
 7. wzrost wskaźnika ufności EWD szkoły i poszczególnych klas.
 8. Zadania do realizacji:
  • wykorzystywanie innych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym:
  • stworzenie harmonogramu wycieczek,
  • organizacja zajęć w ciekawych miejscach np. w muzeum,
  • współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska, organizacja zajęć w tych placówkach ( np. sanepid, nadleśnictwo, wodociągi),
  • współpraca z uczelniami wyższymi – Festiwal Nauki,
  • organizacja warsztatów językowych,
  • organizacja części zajęć w plenerze,
  • realizacja autorskiego programu klas sportowych,
  • realizacja autorskiego programu innowacyjnego z języka angielskiego,
  • udział w projekcie "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego  w przedszkolach i szkołach”,
  • organizacja wybranych zajęć w grupach międzyoddziałowych                               i międzyklasowych:
  • opracowanie planu zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy międzyoddziałowe z języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki, dodatkowych zajęć sportowych (fakultety), kół, zdw,
  • organizacja zajęć w blokach biologiczno – geograficznych,
  • przeprowadzenie warsztatów przyrodniczo – matematycznych,
  • przygotowywanie apeli (łącznie ze scenariuszem imprezy ) przez uczniów,
  • przygotowanie lekcji przez uczniów klas wyższych dla młodszych kolegów,
  • podział na 3 poziomy zaawansowania z języków obcych w klasach gimnazjalnych,
  • przeprowadzenie testów poziomujących z języka obcego dla uczniów klas I gimnazjów,
  • tworzenie i realizacja zajęć w grupach z wychowania fizycznego zgodnie         z zainteresowaniem i uzdolnieniem ucznia,
  • Wprowadzenie innowacji w zakresie nauczania i organizacji zajęć:
  • realizacja projektów edukacyjnych,
  • przeprowadzanie konkursów,
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej i kontaktów z rodzicami i uczniami          w formie cyfrowej,
  • wykorzystywanie programów multimedialnych w czasie lekcji,
  • gromadzenie przez nauczycieli  informacji na temat nowych technologii informatycznych, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami podczas spotkań zespołu,
  • rozwiązywanie testów interaktywnych w pracowni komputerowej (samokontrola uczniów),
  • praca uczniów na platformach internetowych,
  • kontakt z uczniami drogą mailową, np. rozwiązywanie zadań,
  • wspólne prowadzenie bloga na temat realizowanego projektu (nauczyciel prowadzący i uczniowie),
  • stworzenie  programu autorskiego z lekkoatletyki,
  •  stworzenie autorskich programów z fakultetów wychowania fizycznego (tenis ziemny, koszykówka, pływanie, akrobatyka),
  • ewaluacja programu klas sportowych poprzez dodanie nowej dyscypliny sportu – koszykówki,
  • prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców z pływania,
  • wymiana międzyszkolna z gimnazjum w Bensheim,
  • przygotowania językowe do wymiany,
  • indywidualizacja nauczania:
  • realizacja kół zainteresowań i zdw, zajęć terapeutycznych itp.,
  • dostosowanie planów wynikowych, sprawdzianów i kryteriów do potrzeb klasy,
  • konsultacje indywidualne wg potrzeb,
  • karty pracy dla uczniów zdolnych,
  • przekazywanie przez wychowawców informacji na temat uczniów                    z orzeczeniami z PPP – płynny przepływ informacji o bieżących sukcesach lub porażkach nauczyciel – wychowawca – rodzic . Powołanie zespołów klasowych (omawianie w czasie spotkań zespołu problemów i sukcesów dydaktycznych poszczególnych uczniów),
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
  • zróżnicowanie trudności zadań dodatkowych – możliwość wykonania zadań dla uczniów słabszych,
  • kształtowanie postawy badawczej uczniów, ich aktywizowanie oraz rozwijanie samodzielności myślenia i działania – uczniowie przygotowują doświadczenia, zadania – wspólnie rozwiązują problem; wykonują doświadczenia eliminując ewentualne błędy i wyciągają wnioski, stawiają hipotezę,
  • założenie teczek obserwacji indywidualnych uczniów,
  • dostosowanie wymagań z zakresu języków obcych edukacyjnych do uczniów  z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi oraz uczniów uzdolnionych,
  • pomoc wolontariuszy w indywidualnych projektach językowych,
  • wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym:
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wg zainteresowań uczniów,
  • zewaluowanie i zmodyfikowanie Programu wspierania uzdolnień,
  • wywieszanie oferty konkursów i projektów na tablicy informacyjnej                  i umieszczanie na stronie szkoły,
  • organizacja powiatowych konkursów językowych dla szkół podstawowych       i gimnazjów z zakresu języków obcych,
  • indywidualny system pracy z uczniem zdolnym w wybranych dyscyplinach sportowych: pływanie, wrotkarstwo, narciarstwo, tenis ziemny, lekkoatletyka, gry zespołowe,
  • wprowadzenie systemu monitorowania rozwoju ucznia:
  • powołanie komisji monitorowania przyrostu wiedzy,
  • monitorowanie przyrostu wiedzy przez nauczycieli z każdego przedmiotu (np. sprawdziany po każdym dziale),
  • przygotowanie przez nauczycieli kryteriów oceniania i stworzenie bazy sprawdzianów; zadań dodatkowych wykraczających poza program danej klasy,
  • ewaluacja kryteriów nauczania,
  • przeprowadzanie rzetelnych analiz testów kompetencji, wyciąganie wniosków  i przeprowadzanie działań na podstawie wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Obszar: DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

 

 1. Cele:

·             rozszerzenie kręgu osób mogących mieć wpływ na sposób organizacji specjalistycznej pomocy,

·             osiąganie przez uczniów wyższych sukcesów na różnych płaszczyznach,

·             włączenie rodziców do aktywnej współpracy,

·             przyrost wiedzy uczniów o historii szkoły, regionu i osobach kultywujących jego tradycje.

 

 1. Kryteria sukcesu
  • każdy uczeń ma możliwość korygowania wad, uzupełniania wiedzy                   i rozwijania swoich uzdolnień,
  • organ prowadzący współorganizuje specjalistyczną pomoc,
  • uczeń ma poczucie, że jego wysiłki (dokumentowane sukcesami) są zauważalne w środowisku szkolnym i poza szkolnym, ma możliwość prezentacji własnego dorobku,
  • rodzice są współodpowiedzialni za procesy (dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy) zachodzące w szkole,
  • uczniowie i rodzice czynnie włączają się do organizacji uroczystości szkolnych i inicjują działania gruntujące wiedzę o historii szkoły i celebrujące jej tradycje,
  • uczniowie są wrażliwi, empatyczni i wykazują szacunek oraz tolerancję dla różnych kultur.

 

 1. Zadania do realizacji:
 2. wypracowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i zaspakajania specyficznych potrzeb,
 3. realizacja zadań wynikających z systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. terapia pedagogiczna,
 5. kwalifikowanie uczniów do świetlicy socjoterapeutycznej,
 6. szkolenie nauczycieli w zakresie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawnych,
 7. zwiększenie liczby godzin pracy psychologa,
 8. realizacja istniejących programów profilaktycznych,
 9. praca w zespołach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych,
 10. włączanie uczniów realizujących indywidualny program nauczania w imprezy szkolne i pozaszkolne,
 11. kontrola realizacji obowiązku szkolnego,
 12. współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
 13. realizowanie Programu „Orientacji zawodowej uczniów w gimnazjum”; zajęcia wychowawcze w klasach I-III; zbieranie i udostępnianie informacji                      o zawodach; zbieranie i udostępnianie informacji o ofertach szkół ponadgimnazjalnych; poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców; badanie losów absolwentów; organizowanie wyjść, wycieczek do szkół ponadgimnazjalnych lub spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
  • przedstawianie na zebraniu z przedstawicielami organu prowadzącego potrzeb szkoły w zakresie organizacji specjalistycznej pomocy,
  • rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów,
   • przestrzeganie i realizacja istniejących w statucie i WSO form nagradzania       i promowania,
   • pozyskiwanie funduszy na zakup nagród od Rady Rodziców, sponsorów           i Stowarzyszenia Rodziców „Siódemka”,
   • nagradzanie różnorodnych form aktywności ucznia poprzez ocenę,
   • artykuły do „BRAMY” o uczniach – zdjęcie, sylwetka, promocja uzdolnień, ciekawe zajęcia poza szkołą,
    • „Galeria Mistrzów” na tablicy informacyjnej przy wyjściu ze szkoły,
    • kronika szkoły – kontynuacja,
    • zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
  • wybór najlepszego sportowca-ucznia w danym roku szkolnym w klasach I-III, IV-VI szkoła podstawowa i klasach I-III gimnazjum,
   • prezentacja sukcesów uczniów na apelach porządkowych,
   • wizualne wyróżnienie sukcesów sportowych odnoszonych przez uczniów,
   • typowanie uczniów do stypendiów,
 14. zapewnianie rodzicom uczestnictwa w realizacji programu wychowawczego        i profilaktyki – udziału w debatach, rozstrzyganiu sporów, postępowaniach mediacyjnych,
  • informowanie rodziców o ważnych wydarzeniach z życia klasy i szkoły,
  • zaangażowanie chętnych rodziców w prowadzenie zajęć dla uczniów,
 15. umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły,
 16. zapraszanie rodziców do współorganizowania imprez i uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych,
 17. organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym uczeń – nauczyciel – rodzic,
  • zaangażowanie rodziców w wycieczki,
  • zapraszanie rodziców na apele, uroczystości,
  • umieszczane informacji na stronach szkoły na temat zebrań, konsultacji,
 18. wykorzystanie w pracy wychowawczej tradycji szkoły i wielokulturowego otoczenia społecznego,
  • obchody Dni Patronów obu szkół,
  • poświęcenie lekcji patronom szkół i tradycji szkoły,
  • kolędowanie,
  • stworzenie harmonogramu imprez szkolnych,
  • projekty edukacyjne – prezentacja wykonanych prac i działań,
 19. zapoznanie z niektórymi elementami kultury wolontariuszy pracujących          w naszej szkole,
 20. prowadzenie edukacji regionalnej i wykorzystywanie lokalnej tradycji, obyczajów i zwyczajów w autorskich programach w wybranych edukacjach,
  • współpraca z Muzeum Ziemi Kłodzkiej,
 21. współpraca z Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (koncerty, Dni Twierdzy, spektakle teatralne itp.),
 22. tablica informująca o regionie, imprezach lokalnych prowadzona przez uczniów pod opieką nauczyciela,
 23. zrealizowanie przynajmniej jednego projektu (w wersji obcojęzycznej)            w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu,
 24. przybliżanie kultury naszego regionu młodzieży z Bensheim w ramach wymiany przez uczniów naszej szkoły,
 25. organizacja wykładów, ćwiczeń z ciekawymi osobami,
 26. podjęcie przez uczniów aktywnych działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska,
 27. akcja charytatywno- ekologiczna „Nakrętki dla hospicjum”,
 28. realizowanie programu profilaktyki zdrowotnej i korekcji wad,
  • kwalifikowanie uczniów do programu profilaktyki wad postawy,
  • ewaluacja programu profilaktyki wad postawy,
  • zwiększenie liczby godzin pracy pielęgniarki,
  • fluoryzacja,
  • realizacja programów: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,
  • zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy.

 

 

 1. Obszar: ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

 1. Cel : usprawnienie funkcjonowania szkoły;
 2.  Kryteria sukcesu :
  • społeczność szkolna traktuje szkołę jako drugi dom, jest odpowiedzialna za realizację zadań,
  • występuje samoocena i mobilizacja pracowników do osiągania sukcesów,
  • zachowania w różnych sytuacjach są poprawne, racjonalne i zgodne z prawem
 3. każdy problem znajduje rozwiązanie,
  • nauczyciele rozumieją konieczność wypracowania wspólnego stanowiska, chętnie pracują w zespole,
  • zadania są realizowane, cel działań jest czytelny dla nauczyciela i ucznia,
  • działania nauczycieli są zauważane, oceniane obiektywnie,
  • pracownicy znają przepisy regulujące kontrolę zarządczą,
  • nauczyciele postępują zgodnie z kodeksem etyki,
  • nie występują błędy i naruszenia prawa,
  • mechanizmy kontroli są zgodne z prawem, a oświadczenia o kontroli są rzetelne i zgodne z prawdą;

 

 1. Zadania do realizacji:
  • dostosowywanie aktów prawnych szkoły, wewnętrznych regulaminów, procedur do aktualnego prawa oświatowego i innych norm prawnych obowiązujących w Polsce,
  • opis systemu zarządzania jakością w formie schematu decyzyjnego, schematu struktury organizacyjnej oraz opisu powiązań i relacji między elementami systemu,
  • wdrożenie procedur postępowania w obszarach: zarządzanie szkołą, zarządzanie personelem, kształcenie, wychowanie, opieka,
  • opis kryteriów efektywności pracy szkoły z uwzględnieniem standardów jakości opracowanych przez  Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty,
  • modyfikowanie i dostosowywanie 5- letniego i rocznych programów rozwoju placówki do potrzeb i oczekiwań klientów szkoły,
  • prowadzenie wewnętrznego audytu przestrzegania systemu zapewniania jakości oraz opracowanie ewaluacji zasad tego systemu,
  • wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy,
  • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
  • inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych,
  • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
  • prowadzenie kontroli zgodności działań organów szkoły z przepisami prawa,
  • opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, kontroli wewnętrznej,
  • rozszerzenie delegowanych uprawnień do kontroli na członków Rady Pedagogicznej,
  • ocena pracy pracowników pedagogicznych i administracji,
  • zapoznanie pracowników szkoły z przepisami ustawy o finansach publicznych   i standardami kontroli zarządczej,
  • rozbudowa kontroli zarządczej o procedury zrządzania ryzykiem, zasady określenia prawdopodobieństwa,
  • systematyczne i ciągłe szkolenie pracowników szkoły w zakresie zgodności postępowania z procedurami,
  • powołanie rzecznika etyki i opracowanie procedury postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etyki,
  • ewaluacja mechanizmów kontroli zarządczej pod względem zgodności ich         z prawem, przydatności i użyteczności,
  • sprawowanie kontroli, monitorowanie oraz samoocena,
  • reorganizacja pracy szkoły w celu zapewnienia uczniom większej opieki           w godzinach  popołudniowych i w dniach wolnych od nauki poprzez organizację wycieczek w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych oraz rozszerzenie oferty kół zainteresowań, zajęć artystycznych i sportowych w godzinach popołudniowych,
  • udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich („Innowacja kluczem do społeczeństwa”, „Szkoła z pasją”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”),
  • indywidualizacja nauczania,
  • stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej,
  • powoływanie zespołów nauczycielskich oraz opracowywanie procedur regulujących ich pracę,
  • zasięganie opinii przewodniczącego zespołu o pracy nauczyciela będącego członkiem jego zespołu podczas dokonywania oceny pracy, przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego,,
  • promowanie osiągnięć poszczególnych nauczycieli oraz zespołów w formie prezentacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
  • dbałość o wypracowane tradycje szkoły,
  • budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą i szkołą,
  • wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach (klasowym, szkolnym),
  • realizowanie corocznych tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze i integrujące (np. Kolędowanie, Bieg Kościuszkowski).

 

 

 

Koncepcja pracy Miejskiego Zespołu Szkół:

- uzyskała pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,

- została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

ANALIZA SWOT

opracowana podczas spotkania przedstawicieli Uczniów, Rodziców i Nauczycieli

w dniu 20 stycznia 2014r.

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

·         młoda, zgrana i wykwalifikowana kadra nauczycielska

·         klasy z innowacją z języka angielskiego

·         zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy

·         własna kuchnia i stołówka

·         bogata oferta biblioteki

·         możliwość rozwijania talentów uczniów (uczestnictwo w konkursach na różnych szczeblach)

·         możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych

·         programy dla uczniów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”

·         dziennik elektroniczny

·         baza sportowa: nowoczesne boisko i tor dla rolkarzy

·         dwie pracownie językowe

·         wolontariusze wspomagający naukę języka angielskiego

·         bezpieczna szkoła (dużo nauczycieli dyżurujących)

·         mało liczne klasy

·         dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych

·         położenie szkoły (spokojne, bezpieczne)

·         system komputerowy, rzutniki, Internet

·         świetlica socjoterapeutyczna

·         podział na klasy zwykłe i sportowe

·         otwartość nauczycieli na potrzeby rodziców i uczniów

·         dzieci są znane wszystkim nauczycielom, nikt nie jest anonimowy

·         zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego

·         wyjazdy na baseny, organizacja zajęć z pływania

·         wymiana młodzieży

·         dobrze wyposażone laboratorium chemiczne

·         aktywnie działające Stowarzyszenie Rodziców „Siódemka”

·         wszechstronność wielu nauczycieli

·         realizacja orientacji zawodowej w gimnazjum

 

·         szkoła nie jest w stanie zatrzymać wszystkich uczniów po szkole podstawowej (część odchodzi do innych gimnazjów)

·         brak świetlicy dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum

·         zbyt duża ilość dzieci w świetlicy dla klas I-III (brak warunków do nauki, brak miejsc siedzących, niewykorzystane drugie pomieszczenie)

·         utrudniony dostęp uczniów gimnazjum do kół zainteresowań (godziny kolidują z planem lekcji)

·         zbyt mała liczba godzin pracy psychologa

·         brak placu zabaw dla dzieci

·         zimno na korytarzach i w bibliotece

·         za małe i niskiej jakości szafki na korytarzach

·         za mała liczba szafek

·         złe usytuowanie kl. „0”

·         zbyt mała ilość godzin pracy pielęgniarki szkolnej

·         zniszczony sprzęt w laboratorium językowym na II piętrze

·         siłownia poza budynkiem głównym szkoły

·         brak oświetlenia na boisku

·         zajęcia lekcyjne nie zawsze spełniają oczekiwania uczniów

·         za mało konkursów językowych

·         czas wolny w szkole (świetlica, zastępstwa w bibliotece) dzieci spędzają przy komputerze

·         brak zajęć dodatkowych dla klas I-III

·         pogorszyła się jakość obiadów

·         brak rolet w niektórych klasach

·         niska kultura niektórych uczniów

·         przedłużanie lekcji o przerwę

·         mało zadań dodatkowych z przedmiotów

·         brak ocen za aktywność/pracę na lekcji z niektórych przedmiotów

·         mało zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych

·         brak stomatologa

·         małe środki finansowe z Rady Rodziców

·         mówienie do uczniów po nazwisku lub przezwisku

·         wilgoć w siłowni

·         położenie szkoły (daleko od centrum)

·         brak sal lekcyjnych

·         brak auli

·         brak pomieszczenia dla dzieci na zjedzenie śniadania

·         wyposażenie świetlicy

·         zbyt mało godzin lekcyjnych na języki obce

·         za mało kółek zainteresowań (np. szachy)

·         brak obozów podczas wakacji, zajęć w szkole podczas ferii (sportowych i innych)

·         brak wyjazdów typu Zielona Szkoła

·         dużo zadań domowych

·         za ciężkie plecaki (duża ilość podręczników)

·         nie wszyscy wykorzystują podręczniki multimedialne

·         organizacja zajęć z religii (umiejscowienie sali, za mała klasa)

·         za mały zakres monitoringu (nie obejmuje wszystkich miejsc)

·         brak przystosowania dla inwalidów (windy, podjazdy)

·         zbyt częste używanie przez dzieci telefonów komórkowych - na przerwach grają zamiast rozmawiać ze sobą

·         w sklepiku nie ma zdrowej żywności

·         brak możliwości kupienia obiadów przez nauczycieli i osoby z zewnątrz

·         projekt zlikwidowania stołówki i zastąpienia jej cateringiem

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

·         projekty unijne, pozyskiwanie środków finansowych

·         odpowiednie ułożenie planu zajęć

·         zwiększenie liczby osób dokonujących wpłat na Komitet Rodzicielski

·         możliwość wykupu obiadów przez rodziny uczniów i osoby z zewnątrz (stołówka mogłaby zarabiać na siebie)

·         szafka ubraniowa dla każdego ucznia lub szatnia na kurtki

·         cały etat dla pielęgniarki i psychologa

·         inwestycja w księgozbiór biblioteczny – zakup nowości wydawniczych

·         dofinansowanie laboratorium chemicznego

·         dobudowa pomieszczenia nad biblioteką

·         oświetlenie boiska

·         muzyka na przerwach na korytarzu szkolnym

·         idea: zajęcia do godz. 16:00, ale dziecko wraca do domu bez podręczników i prac domowych

·         położenie szkoły

·         system komputerowy (multimedia, projektory, dziennik itp.)

·         zdobycie budżetu na realizację długofalowego planu inwestycji

·         specjalizacja szkoły (czym się wyróżnia)

·         inwestowanie w rozwój nauczycieli

·         większe stypendia dla uczniów

 

·         likwidacja kl. „0” spowoduje zmniejszenie liczby uczniów w kl. I

·         zbyt mała liczba uczniów

·         brak środków finansowych na wyposażenie sali komputerowej

·         większość konkursów jest płatnych

·         różne godziny zakończenia zajęć uniemożliwiają dostęp do zajęć pozalekcyjnych

·         coraz mniej pieniędzy z budżetu

·         ruchy personalne – kadra (redukcje etatów/zwolnienia)

·         zmiany organizacyjne w szkole

·         brak inwestycji w infrastrukturę szkoły

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
  ul. Sienkiewicza 61
  57-300 Kłodzko
 • (074) 867-31-74

Galeria zdjęć