WSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA

 

§ 1

 1. Ocenianiu podlegają :

     1.osiągnięcia edukacyjne ucznia; zachowanie ucznia;

     2. projekt edukacyjny.

     3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

     4.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez   ucznia  wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

     5.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

     6.Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

- promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

     7.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia

 5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

        

   8.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Potrzeb Ucznia; ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole; ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 4 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego; ustalanie kryteriów oceniania zachowania; ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

 

Ocenianie wewnątrzszkolne opiera się na:

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 19 kwietnia 1999r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami.

 

      9.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

 

 

§ 2

 

1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

 

1/ Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.   

2/ Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3/  Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4/ Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5/ Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

6/ Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna  jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen. Jest oceną ważoną zgodnie z wagą w WSO

 

§ 3

 

 Jawność oceny.

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu.

 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1/   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2/   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3/   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;/egzamin sprawdzający/

4/  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5/  warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

 

 

3.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. Uczniowie i rodzice jawny dostęp do ocen będą mieli w dzienniku elektronicznym.

 

 

 

 

§ 4

 

 

Tryb oceniania i skala ocen w klasach 4-6 i gimnazjum:

 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali ( nie stosuje się oceniania opisowego), z następującymi skrótami literowymi:

stopień celujący               -      6   -  cel;

stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

stopień dobry                   -      4   -  db;

stopień dostateczny         -      3   -  dst;

stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

 

3.      2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu„–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. , oraz elementów oceniania kształtującego

 

3.Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy i w Dzienniku Elektronicznym oraz Dzienniku Lekcyjnym Nauczyciela Trenera Sportowego. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – pisze się słownie, w pełnym brzmieniu.

 

3a.Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Lekcyjnym Nauczyciela Trenera Sportowego są obowiązani wpisywać oceny bieżące do Dziennika Klasy i Dziennika Elektronicznego, minimum raz w tygodniu, jeśli nie ma dostępu do internetu, a oceny klasyfikacyjne na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 

5.Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1/ Prace pisemne :

- kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

- klasówka (test, sprawdzian diagnostyczny, praca klasowa) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

2/ Praca i aktywność na lekcji;

3/ Odpowiedź ustna;

4/ Praca metodą projektu;

 5/ Praca domowa;

 6/ Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji( zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń)

 

6.Nauczyciel przedmiotu określa formy pracy na zajęciach.

 

§ 5

 

 Ocenianie śródroczne.

 

                  1.Ocena bieżąca.

1/ Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2/ Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3/ Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4/Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

5/ Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut)

 

 

             2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ocena ma wartość ważoną 3 .

2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3. Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na każdy miesiąc

4. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

5.Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

6.Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

7.Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4;

8.W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie TRZY prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.

                           Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

 

     100% - 90%                 

 bardzo dobry

 89,99% - 75% 

dobry

74,99% - 51%

dostateczny

 50% - 40%

  dopuszczający

39,99% - 0,00

   niedostateczny

 

Ocenę celującą za prace pisemne otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania o wyższej skali trudności, niż pozostali uczniowie. Zasady określa nauczyciel przedmiotu.

 

                                                                                               

                                                                                                § 6

Nieprzygotowane ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2.Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§ 7

 

  Wymagania edukacyjne. 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

1a.Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kartach Potrzeb Ucznia;

2.Ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną ważoną. Podstawą do wystawiania oceny jest średnia ważona w następujący sposób:

2 a. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen.

2 b. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz. Średniej ważonej przypisuje się następujące wartości w skali ocen:

                  

 

Poniżej 1,9

niedostateczny

             1,9 – 2,60

dopuszczający

             2,61 – 3,60

dostateczny

             3,61 – 4,60

 dobry

             4,61 – 5,35

 bardzo dobry

Powyżej 5,35

celujący

 

 

3.Uczeń, który uzyskał ocenę bardzo dobrą zgodnie z przyjętymi kryteriami do realizacji przez nauczyciela oraz otrzymywał celujące oceny cząstkowe – może otrzymać ocenę celującą.

4.Na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w I semestrze – nauczyciel wystawia ocenę śródroczną.

5.Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie :

ocen uzyskanych  w I semestrze i ocen uzyskanych  w II semestrze

 

§ 8

 Ocena końcoworoczna

1.  W klasyfikacji końcoworocznej ( rocznej ) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

 uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

 

2.  W klasyfikacji końcoworocznej ( rocznej ) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

3.  W klasyfikacji końcoworocznej ( rocznej ) stopień dobryotrzymuje uczeń, który:

nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

4. W klasyfikacji końcoworocznej ( rocznej ) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

5.W klasyfikacji końcoworocznej ( rocznej )  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

6.  W klasyfikacji końcoworocznej ( rocznej )  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).                                                                                    

 

7.Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

 

8.Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie  Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

9.Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach sportowych (przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę klasy.

                                                          

10.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki , nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

 

11.Każdy uczeń w ciągu 3 – letniego cyklu edukacyjnego, na zajęciach wychowania fizycznego musi zrealizować 3 dyscypliny.

 

12.Oceny cząstkowe z 2 godzin realizowanych na wybranych fakultetach sportowych, w ciągu roku szkolnego, wchodzą w skład ocen cząstkowych z wychowania fizycznego.

 

13.Nauczyciel prowadzący klasę wystawia ocenę śródroczną i końcoworoczną na podstawie wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia.

 

14.Ocena z zajęć sportowych  (w klasach sportowych ) to ocena z aktywności sportowej  i sprawności  - uzyskiwana na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych dyscyplin realizowanych przez ucznia klasy sportowej. Testy sportowe odbywają się dwa razy w roku na jesień i wiosnę. Jeśli uczeń osiągnie postęp ( lepszy wynik  )  z testu na wiosnę  to otrzymuje ocenę wyższą za postępy sportowe.        

                      Ocenę uczniowi – wystawia zespół nauczycieli ( trenerów ) uczących w danej klasie. Do dziennika ocenę śródroczną , końcoworoczną ( roczną ) wystawia opiekun sportowy danej klasy.   

 

15.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

15a.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.15 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.

 

16.Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 15 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

 

17. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

 

18. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, , ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego.

 

19. W przypadku ucznia , o którym mowa w ust.17 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia (nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń!)                                                                                                                             

 

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

§ 9

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.                  

1.Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.                                                            

 

2.Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

                                                                                                           

3.Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

                                                                                                                                   

4.W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

 Celem projektu jest kształcenie u uczniów: odpowiedzialności za własne postępy; podejmowania grupowych pomysłów; umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; rozwiązywania problemów w twórczy sposób; umiejętności stosowania teorii w praktyce; i ma na celu:   rozwój samoorganizacji i kreatywności; przygotowanie do publicznych wystąpień; naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

 

Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela.

W trakcie realizacjo projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

                 Nauczyciele w terminie do końca września  każdego roku szkolnego zgłaszają do dyrektora szkoły, na piśmie, tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru :

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu:………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela : ……………………………………………………………………….

Cele projektu: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czas realizacji :…………………………………………

Wielkość grupy : ……………………………………….

Sposoby realizacji projektu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Planowane efekty :

  –dla  uczniów : …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………..

 – dla szkoły ; …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

 – dla środowiska lokalnego : ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Sposób prezentacji : ……………………………………………………………………………………

Kryteria oceny : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Uczeń ( uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust. 5.

 

W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

 

W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych. Kopie Kart Projektów dopuszczonych do realizacji projektów umieszcza się w bibliotece szkolnej.

 

Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na

 31 października. 

 

Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna  projektu.

 

Zespól uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru:

KARTA PRACY ZESPOŁU

Projekt : ………………………………………………………………………………………………….

Skład Zespołu : …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Opiekun : ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Zadania do wykonania

 

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin realizacji

 

Materiały potrzebne do realizacji

 

Potwierdzenie wykonania wraz z datą  

 

 

Podpis nauczyciela

 

Uwagi, zalecenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy wykonania projektu nie może przekraczać 8 tygodni.

 Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.

 

Dopuszcza się następujące formy prezentacji:   konferencja naukowa połączona z wykładami; forma plastyczna np. plakat, collage z opisami; przedstawienie teatralne, inscenizacja; książka, broszura, gazetka; prezentacja multimedialna; model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska; happening, marsz; sesja dyskusyjna inna, za zgodą opiekuna.

 

 Realizacja projektu obejmuje:  wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;

opracowanie Karty Pracy Zespołu; zbieranie materiałów i ich selekcja; spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym: określenie tematu, określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej, określenie formy realizacji, określenie sposobu prezentacji; wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczyciele, ustalenie zasad dyscypliny pracy, wyznaczenie kryteriów oceny, publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 

§ 10

 

Kryteria oceny projektu edukacyjnego.

 1.Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową. 

2.Ocena wynika z oceny trzech elementów :

oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności: zawartość merytoryczna, treść, zgodność z tematem projektu, oryginalność, kompozycja,stopień wykorzystania materiałów źródłowych, estetyka i staranność, trafność dowodów i badań, wartość dydaktyczna i wychowawcza.

wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie ucznia, pomysłowość i innowacyjność, umiejętność pracy w grupie, udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań, stopień trudności zadań, terminowość wykonania przydzielonych zadań, poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań, pracowitość

udział w prezentacji.

 oceny prezentacji, w tym: poprawność językowa, słownictwo specjalistyczne, efekt artystyczny,

atrakcyjność, estetyka, technika prezentacji, stopień zainteresowania odbiorów, poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

 

Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

 

efekt końcowy ( wytwór)  - 5  punktów,

wkład pracy ucznia  -10  punktów,

prezentacja -5 punktów.

 Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika: 0,3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.

 

Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

 

Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

§ 11

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

        I   semestr   -   IX  -  I

       II   semestr   -  II  -   VI 

 

2.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

3.Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

5.Na  miesiąc  przed śródrocznym (rocznym)  klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku klasy lub Dzienniku Wychowawcy.

6. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej.

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  Szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.   / klasy specjalne lub integracyjne/

§ 12

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna – nauczanie zintegrowane

  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów , o których mowa w   § 12   są ocenami opisowymi.

W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 12 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

§ 13

 

 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela  zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.   

 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny poprzez dodatkowy  test sprawdzający, tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych  przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1/ frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2/ usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3/ przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4/ uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych  (wyższych  niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5/ skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W  przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków  wymienionych w  punkcie  5.  prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego – obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony  do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

Ostateczna  ocena roczna  nie może być  niższa  od oceny  proponowanej, niezależnie  od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 13

 Egzamin klasyfikacyjny.

1.  Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu  przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia ( konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora celem wyrównania różnic programowych.

5a. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu  poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana  przez  Dyrektora  Szkoły, w skład której wchodzi dyrektor lub wice dyrektor, jako przewodniczący komisji; nauczyciel przedmiotu, nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił  na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;

nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 10a. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

12. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12 a. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 133.

14. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne, przystępuje do egzaminów poprawkowych.

§ 14

 Egzamin poprawkowy.

 

1.Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zdaje egzamin poprawkowy.

 

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

4.Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje, w formie pisemnego zawiadomienia do wiadomości uczniów i rodziców.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1/ Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

 7.Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę dopuszczającą. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać opinie poradni specjalistycznych.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

9.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

13.Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

15.W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym / ust. 6,7,8 /. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 15

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być zgłoszone  w  terminie do  5  dni  po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności  ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być  niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z  prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu,  zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w  pkt  7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą  informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  w  pkt  2,w  wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły

10. Przepisy 1-9  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.  . 

 

§ 16

 Ocena zachowania.

 1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

dbałość o honor i tradycje szkoły;

dbałość o piękno mowy ojczystej

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VI i gimnazjum I – III ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

wzorowe 

wz

bardzo dobre 

bdb

dobre 

db

 poprawne

pop

 nieodpowiednie

ndp

 naganne

ng

 

 

6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły zastrzeżeniem ust. 13.

7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie    5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą  większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. W skład komisji wchodzą:

1/ Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2/ wychowawca klasy;

3/ wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4/pedagog;

5/ psycholog;

6/ przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7/ przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

1/ szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

2/ opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

3/ systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

4/ zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

5/ świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

6/ popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

7/wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

§ 17

 

 Tryb ustalania oceny zachowania.

Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

 Zespół klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy.

Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.

Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.

Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 18

Zasady oceniania zachowania.

 Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:  stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych; kultury osobistej; stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:

kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia, dbałość o higienę osobistą.

życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  troska o kulturę słowa i dyskusji, poszanowanie godności własnej i innych,

             a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to

celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to: sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych, przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności), rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.), systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.

                       a czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

a/ celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

b/ nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

do 1 godziny

ocena wzorowa

2 – 3 godziny

ocena bardzo dobra

4 - 8 godzin

ocena dobra

9 – 12 godzin

ocena poprawna

13– 15 godzin

ocena nieodpowiednia

powyżej 15 godzin

ocena naganna

 

Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

1/ czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

reagowanie na przejawy zła, szacunek dla pracy innych, pomoc innym, troska o mienie szkolne i indywidualne, udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

 2/ czynniki negatywne obniżające ocenę 

a/celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

b/ postawa egoistyczna, samolubna,

c/ lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników      szkoły,

d/ agresja, akty wandalizmu.

5. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.  

§ 19

                  

   W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ stosuje się skalę literową:

 

W (wyróżniająco)– uczeń znacznie wyróżnia się kulturą słowa i zachowania, jest koleżeński, uczynny, zgodny i obowiązkowy, zawsze wykazuje inicjatywę, uważnie słucha poleceń, nie spóźnia się i nie opuszcza zajęć. Tempo pracy szybkie.

B (bez zastrzeżeń)– przestrzega zasad i norm społecznych, nie popada w konflikty, jest zgodny i koleżeński, bez zastrzeżeń wypełnia powierzone mu zadania, wykazuje właściwą inicjatywę, nie spóźnia się, rzadko opuszcza zajęcia

Z (budzi zastrzeżenia) – nie zawsze zachowuje się kulturalnie i grzecznie, zdarza mu się nie słuchać i wypełniać  poleceń i zasad, pracuje niesystematycznie i niedokładnie, w kontaktach z rówieśnikami zdarza się popadać w konflikty, pracuje w wolnym tempie, nie potrafi utrzymać porządku, nie wykazuje inicjatywy, często opuszcza zajęcia lub się spóźnia.

N (niezadowalająco)– znacznie przekracza normy obyczajowe i społeczne, często łamie zasady współżycia społecznego, używa wulgarnych słów, często popada w konflikty z rówieśnikami, pracuje niedokładnie, brak mu poczucia obowiązku, często nie wypełnia powierzonych  mu zadań, nie słucha poleceń, nie jest zaangażowany w sprawy klasy, pracuje wolno, nie utrzymuje porządku w miejscu pracy, bardzo często jest nieobecny na zajęciach lub się spóźnia

§ 20

 Promowanie i ukończenie Szkoły.

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:

Nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu; zachowuje się nieobyczajne; stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów; stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie , z zastrzeżeniem ust. 5.

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

trudności i zaburzenia  komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;

przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania;

brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;

niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

niedojrzałość fizyczna;

 Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [SP + G] oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych [G] otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

 

Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocje do klasy wyższej lub kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

 Uczeń kończy gimnazjum[ szkołę podstawową] jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej,  na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w  klasie programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego [ sprawdzianu].

 Obowiązek przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego [ sprawdzianu] nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu  [ sprawdzianu] na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, oraz nie posiada oceny dostatecznej i niższej końcoworocznej z jakiegokolwiek przedmiotu.

 O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia , w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).   

 Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych  przez kuratora oświaty.

§ 21

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

 Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia:

a/ uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem laureata, finalisty – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół

 b/ osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

c/  tytuł projektu edukacyjnego realizowanego w gimnazjum i uzyskaną ocenę

 Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [SP+G] lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

 Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.

 Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy.Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

 Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

 Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.

 Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW KLAS EDUKACJI  WCZESNOSZKOLNEJ

 & 1.1  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III, polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej a także programu nauczania w danej klasie oraz na formułowaniu oceny opisowej. 

1.  Ocenianie w klasach I-III obejmuje:

a)         płaszczyznę intelektualną,

b)        zachowanie emocjonalne,

c)         rozwój poznawczy,

d)        rozwój artystyczny,

e)        rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny.

 

2.  Zgodnie z WSO ocenianie w klasach I-III ma na celu:

§  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

§  pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju,

§  motywowanie ucznia do dalszej pracy,

§  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom), informacji o postępach, trudności i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

§  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

3.  Zgodnie z WSO:

§   oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne, prace artystyczne, karty pracy oraz arkusze obserwacji ucznia rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych w WSO,

§   na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,

 

4.  Zgodnie z WSO w pierwszym etapie edukacyjnym klasy I – III stosowana jest ocena opisowa wystawiana na końcu roku szkolnego.

5.         Zgodnie z WSO do oceniania bieżącego i klasyfikacji śródrocznej dla potrzeb nauczyciela  stosuje się oznaczenia punktowe w skali 1 – 6 oraz dopuszcza się wprowadzenie plusów i minusów.

6.Nauczyciele zajęć komputerowych i języka angielskiego oceny cząstkowe wpisują zgodnie ze skalą punktową obowiązującą w edukacji wczesnoszkolnej.

 Ocena końcoworoczna z w/w przedmiotów jest oceną opisową

 7. Z religii lub etyki  oceny wpisywane są według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

stopień celujący               -      6   -  cel;

stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

stopień dobry                   -      4   -  db;

stopień dostateczny         -      3   -  dst;

stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

 

6.         Ustala się ogólne kryteria stosowania ocen cząstkowych wyrażanych w punktach  w klasie I-III:

 

 6 punktów otrzymuje uczeń , który:

a) opanowuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania zintegrowanego danej klasy,

b)  samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia oraz zainteresowania z danej edukacji,

c) wypowiada się wielozdaniowo stosując poprawne formy gramatyczne,

d) stosuje bogate słownictwo w wypowiedziach ustnych i pisemnych,

e)tworzy swobodne teksty,

f) zna i stosuje wszystkie zasady ortograficzne, potrafi wyjaśnić pisownię wyrazów,

g) osiąga sukcesy w konkursach : recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, plastycznych i technicznych,

h) wyszukuje informacje w folderach , przewodnikach, encyklopediach i słownikach,

i) czyta ze zrozumieniem komunikaty prasowe, reklamy, artykuły i instrukcje obsługi urządzeń,

j) biegle wykonuje obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych,

k) samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe,

l) rozumie potrzebę stosowania własności działań arytmetycznych i związków między nimi, kolejność wykonywania działań,

m) jest wnikliwym obserwatorem otaczającej przyrody, prowadzi dzienniki obserwacji, samodzielnie wykonuje różne doświadczenia,

n) pomysłowo i z inicjatywą wykonuje prace plastyczno- techniczne ,

o) uczestniczy w akademiach, pięknie śpiewa, tworzy akompaniamenty muzyczne.   

 

5 punktów otrzymuje uczeń, który :

a) opanowuje w stopniu bardzo dobrym wiadomości i umiejętności objęte programem  nauczania zintegrowanego danej klasy,

b) potrafi wypowiadać się w kilku zdaniach stosując poprawne formy gramatyczne,

c) stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy i zwroty,

d) tworzy teksty na podane tematy,

e) potrafi korzystać z encyklopedii i słowników,

f) czyta ze zrozumieniem tekst,.

g) zna i zwykle stosuje poznane zasady ortograficzne,

h) bardzo dobrze radzi sobie z wykonywaniem obliczeń w zakresie czterech działań arytmetycznych,

i) samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe,

j)stosuje własności czterech działań arytmetycznych, kolejność wykonywania działań,

k) interesuje się przyroda , uczestniczy w doświadczeniach przyrodniczych,

l) starannie i pomysłowo wykonuje prace plastyczno – techniczne,

m) pięknie śpiewa, tworzy akompaniamenty muzyczne

 

4 punkty otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w stopniu dobrym wiadomości określone programem nauczania,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne,

c) potrafi wypowiadać się w kilku zdaniach na dany temat,

d) stara się tworzyć teksty na podane tematy,

e) potrafi znaleźć informacje posługując się słownikiem, encyklopedią,

f)czyta ze zrozumieniem najważniejsze treści,

g) zna zasady ortograficzne wynikające z podstawy programowej, ale nie zawsze wszystkie stosuje,

h) poprawnie wykonuje obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych,

i) rozwiązuje zadania z treścią,

j)stara się stosować własności czterech działań arytmetycznych,

k)zna otaczające go środowisko przyrodnicze,

l)wykonuje prace plastyczno – techniczne,

m) próbuje tworzyć akompaniament do piosenek, gra na instrumentach muzycznych. 

 

3 punkty otrzymuje uczeń, który:

a) wykonuje zadania wynikające z podstawy programowej,

b) stara się wypowiadać na dany temat, ale ma trudności z poprawnym stosowaniem form gramatycznych, jego wypowiedzi są dość ubogie treściowo,

c) ma trudności z zamykaniem myśli w obrębie zdania, często udziela odpowiedzi kilkuwyrazowych,

d) ma trudności z ułożeniem logicznego ciągu opowiadania na dany temat,

e) zna niektóre zasady ortograficzne i nie zawsze potrafi je zastosować,

f) czyta poprawnie łatwe teksty, stara się stosować cechy pięknego czytania,

g)popełnia błędy przy wykonywaniu obliczeń w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych, wymaga pomocy ze strony nauczyciela,

h) z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania z treścią,

i) zna lecz nie zawsze potrafi zastosować poznane własności działań,

j) orientuje się w otaczającym go środowisku przyrodniczym,

k) wykonuje za mało estetycznie prace plastyczno – techniczne. 

 

2 punkty otrzymuje uczeń, który :

a) nie jest w stanie samodzielnie wykonać zadań z podstawy programowej,

b) nie zawsze potrafi samodzielnie wykonywać zadań, często wymaga pomocy ze strony nauczyciela,

c) nie zawsze poprawnie wykonuje zadania,

d)wypowiada się jednym zdaniem,

e) udziela odpowiedzi jednowyrazowych,

f) układa pojedyncze zdania, często nie powiązane ze sobą logicznie,

g) nie wykazuje się czujnością ortograficzną,

h) stara się poprawnie czytać łatwe teksty,

i)wykonuje obliczenia matematyczne w zakresie czterech podstawowych działań z pomocą nauczyciela,

j) podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań, wymaga dodatkowych wyjaśnień ,

k) bezpiecznie porusza się w otaczającej go rzeczywistości,

l) podejmuje próbę wykonywania prac plastycznych, często nie doprowadza swojej pracy do końca,

m) podejmuje próbę śpiewu piosenki i gry na instrumentach. 

 

1 punkt otrzymuje uczeń, który:

a)nie opanowuje wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych z danego rodzaju edukacji a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiadomości i umiejętności,

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o nie wielkim (elementarnym) stopniu trudności,

c)nie podejmuje próby wykonania jakichkolwiek zadań (działań), nie rozumie poleceń 

 

§ 2. Ocena zachowania ucznia

   Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu zachowania, według którego każdy uczeń:

1)      Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe;

2)        Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;

3)        Dba o honor i tradycje szkoły;

4)        Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję;

5)        Potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy;

6)        Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole;

7)        Udziela pomocy kolegom;

8)        Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów;

9)        Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy;

 

§ 3  Regulamin oceny zachowania ucznia.

1. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez niego:

obowiązków szkolnych,

postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,

dbałość o honor i tradycje szkoły,

dbałość o czystość i piękno mowy ojczystej,

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

okazywanie szacunku innym osobom.

2. Roczną oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i w klasach I –III gimnazjum, ustała się według następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne.

3. W klasach w edukacji wczesnoszkolnej ocena z zachowania jest oceną opisową. Zasady oceniania znajdują się w paragrafie  8 niniejszego WSO.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania.

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii wszystkich uczniów klasy i rady pedagogicznej.

6. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

7. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę klasy zgodnie z WSO jest ostateczna. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, na przykład zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji, pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się od oceny z zachowania najpóźniej dwa dni po konferencji klasyfikacyjnej, wyłącznie w przypadku wystawienia jej przez wychowawcę niezgodnie z WSO.

9. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają odwołanie do dyrektora szkoły, który bada jego zasadność.

10. W przypadku stwierdzenia przy wystawianiu oceny z zachowania naruszenia postanowień WSO dyrektor poleca wychowawcy dokonanie ponownej oceny ucznia, która jest oceną ostateczną.

11. Ocenę z zachowania ustala się według następujących kryteriów:

 

Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który:

- wywiązuje się z obowiązków ucznia,

- postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

- przestrzega zasad Statutu oraz Regulaminu Szkolnego i zawsze jest wzorem dla innych,

- godnie, kulturalnie zachowuje się nie tylko w szkole, ale i poza nią,

- bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- dba o honor i tradycje szkoły,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

- okazuje szacunek innym osobom,

- nie ma ani jednej godziny nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze.

 

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

- wywiązuje się z obowiązków ucznia,

- postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

- przestrzega zasad Statutu oraz Regulaminu Szkolnego,

- godnie, kulturalnie zachowuje się nie tylko w szkole, ale i poza nią,

- bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły,

- dba o honor i tradycje szkoły,

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, ani spóźnień na lekcje,

- dba o piękno mowy ojczystej,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

- okazuje szacunek innym osobom,

- ma najwyżej 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

 

Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który:

- wywiązuje się z obowiązków ucznia,

- przestrzega zasad Statutu oraz Regulaminu Szkolnego,

- godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

- bierze aktywny udział w życiu klasy,

- dobrze reprezentuje klasę na forum szkoły,

- nieusprawiedliwiona absencja przytrafia mu się bardzo rzadko, nie ucieka z lekcji, sporadycznie dopuszcza się spóźnienia,

- dba o dobre imię szkoły,

- rozumie i stosuje zasady dobrego zachowania,

- dba o piękno mowy ojczystej,

- okazuje szacunek innym osobom,

- ma najwyżej 6 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

 

Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który:

- sporadycznie narusza zasady Statutu i Regulaminu Szkoły, ale jego zachowanie nie wpływa negatywnie na klasę i środowisko w którym żyje,

- w sposób widoczny zaniedbuje swoje obowiązki,

- nieusprawiedliwiona absencja przekracza 3 dni nauki szkolnej, spóźnia się na lekcje,

- nie przykłada szczególnej wagi do przestrzegania zasad dobrego zachowania, na skutek czego budzi ono zastrzeżenia,

- ma najwyżej 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze.

 

Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który:

- narusza zasady Statutu i Regulaminu Szkoły,

- prezentuje lekceważący stosunek do szkoły i zasad współżycia społecznego,

- opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, często spóźnia się na lekcje,

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

- lekceważy zasady dobrego zachowania,

- nie okazuje szacunku innym osobom,

- ma 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze.

 

Naganną ocenę otrzymuje uczeń, który:

- systematycznie i w rażący sposób narusza zasady Statutu i Regulaminu Szkoły,

- demonstruje swe lekceważenie dla szkoły i zasad współżycia społecznego,

- opuszcza dni nauki szkolnej bez usprawiedliwienia, często spóźnia się na lekcje,

- przejawia zdecydowanie negatywny stosunek do obowiązków ucznia,

- lekceważy zasady dobrego zachowania,

-  nie okazuje szacunku innym osobom,

- otrzymał ocenę naganną decyzją zespołu wychowawczego,

ma ponad 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze.

 

UWAGA! Cztery spóźnienia traktowane są jak jedna godzina nieusprawiedliwiona.

 

12. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do wnoszenia zastrzeżeń do ocen, które - ich zdaniem - zostały wystawione niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania oceny. Należy to zrobić w terminie do 7 dni od daty zakończenia roku szkolnego. Dyrektor szkoły – po stwierdzeniu zasadności protestu – powołuje komisję, która może zmienić ocenę drogą głosowania. Ustalona w ten sposób ocena nie może być niższa od wystawionej wcześniej.

W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców.

Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

13. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia w formie uwagi – notatki wpisanej w zeszycie wychowawczym klasy – wraz z przedstawieniem zaistniałego zdarzenia. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca po zapoznaniu się z w/w notatkami oraz po zasięgnięciu opinii uczniów (w formie karty oceny zachowania swojego i innych) i Rady Pedagogicznej, a także z uwzględnieniem frekwencji ucznia.

14. W ocenianiu zachowania stosuje się skróty:

wz – wzorowe

bdb – bardzo dobre

db – dobre

pop – poprawne

ndp – nieodpowiednie

ng – naganne

15. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania.

16. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

17. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na  piśmie.

18. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

& 4.1 Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5 Promowanie i ukończenie Szkoły.

1.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego.

2.         Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3.         Uczeń, który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania, otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.         Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w  wyniku  klasyfikacji końcowej, n  która składają się roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane w  klasie programowo  najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła  się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5.         Uczeń  kończy  Szkołę  z  wyróżnieniem, jeżeli w wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania. 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
    ul. Sienkiewicza 61
    57-300 Kłodzko
  • (074) 867-31-74

Galeria zdjęć