Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki

------------------------------------------------------------

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KŁODZKU

NA LATA 2018-2023

 

SPIS TREŚCI

 

       I.            Charakterystyka szkoły.

    II.            Misja szkoły.

 III.            Model absolwenta.

 IV.            Plan działań szkoły w następujących obszarach:

1)      baza szkoły

2)      działalność dydaktyczna

3)      działalność opiekuńczo-wychowawcza

4)      organizacja pracy i zarządzanie szkołą.

 

I. Charakterystyka szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  w Kłodzku łączy  Szkołę Podstawową nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  oraz trzecią klasę Gimnazjum nr 2 im Stanisława  Wyspiańskiego. Do  szkół uczęszcza   315 uczniów w wieku od 7 do 16 lat.

 W szkole funkcjonują oddziały sportowe i ogólne na każdym poziomie nauczania. Uczniowie klas sportowych, oprócz zajęć obowiązkowych, realizują dodatkowo zajęcia sportowe. Głównymi dyscyplinami uprawianymi przez uczniów pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów  jest pływanie i wrotkarstwo szybkie. Elementem wspomagającym są gry i zabawy ogólnorozwojowe .

Proces dydaktyczny i wychowawczy opiera się na spójnym Zestawie Programów Nauczania, Programie Wychowawczo – Profilaktycznym  i zintegrowanym działaniem nauczycieli realizującym plan pracy szkoły.

 Oferta edukacyjna szkoły  skierowana jest zarówno do uczniów zdolnych jak i wymagających dostosowania pracy dydaktyczno-wychowawczej do swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych. Szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy na narty, wyjazdy na basen, zajęcia na siłowni, zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje przedmiotowe. Realizujemy wiele programów i projektów wzbogacających wiedzę i umiejętności uczniów. Organizujemy szereg zajęć ,  na których uczymy dzieci programować wykorzystując ozoboty, uczymy  zdrowego i  bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w projektach i programach  ogólnopolskich „ MegaMisja”, Cyfrowobezpieczni”,

„ Szkolne Kluby Scottie Go!”. „ Code and meet”, dbamy o  zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów, między innymi poprzez udział w projekcie „ Szkoła pozytywnego myślenia”.

Głównym celem szkoły jest kreowanie współczesnego modelu absolwenta, którym jest uczeń kulturalny, obowiązkowy, odpowiedzialny, sumienny , samodzielny oraz wrażliwy na potrzeby innych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, mają możliwość nauki dwóch języków obcych, nie tylko na zajęciach , ale poprzez  konwersację z wolontariuszami z krajów Europy Zachodniej , dzięki realizowanemu programowi we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej,   przez co wzbogacają swoją wiedzę, kształcą umiejętności językowe, uczą się otwartości na odmienne kultury , tradycje, a przede wszystkim uczymy ich tolerancji.

Nauka odbywa się w 17 oddziałach, w jednozmianowym systemie lekcyjnym,  z podziałem na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. Uczniowie mogą wykazać się samodzielnością w pracy Samorządu Szkolnego, Klubu  Europejskiego i Klubu Wolontariuszy. Organizujemy wielodniowe wycieczki zagraniczne, wielodniowe obozy sportowe, jednodniowe wycieczki tematyczne , integracyjne, stwarzamy warunki  uczniom do nawiązywania i utrzymywania kontaktów  z młodzieżą obcojęzyczną. Ponadto organizowane są liczne wyjazdy uczniów na spektakle teatralne i filmowe , lekcje, warsztaty specjalistyczne na uczelniach wrocławskich. Klasy sportowe uczestniczą w zimowych i letnich obozach treningowych: narciarskim, wrotkarstwa szybkiego i pływackim. Gimnazjaliści klas  trzecich uczestniczą w  Programie Orientacji Zawodowej, dzięki któremu są przygotowywani do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku oraz Gimnazjum nr 2

im. Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku  do zeszłego roku  tworzyły Miejski Zespół Szkół. Od 1 września roku szkolnego 2017/2018 w wyniku reformy  została tylko szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi, funkcjonującymi do wygaśnięcia. Szkoły posiadają własnych patronów, własny sztandar  i wspólny ceremoniał. W ciągu ostatnich lat  istnienia szkoła systematycznie wzbogacała i poszerzała swoją ofertę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. Zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum, realizowana jest  innowacja z języka angielskiego, dzięki której uczniowie mają możliwość nauki języka obcego w rozszerzonym zakresie, z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik . Drugim novum wprowadzonym w szkole jest  innowacja  matematyczno – informatyczna z elementami języka angielskiego , która cieszy się również popularnością wśród uczniów.

O  jakości pracy szkoły świadczą certyfikaty: „ Szkoła pozytywnego Myślenia, „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, ,„Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”     „Zachowaj trzeźwy umysł’, „ Szkoła dobrze zaprojektowana ”,  ,„ Szkolny Klub Wolontariatu”, „ Wszystkie kolory świata”.

Szkoła szczyci się wieloma sukcesami. Nagrody „Leonardo” z rąk Burmistrza Miasta Kłodzko każdego roku odbiera liczne grupa uczniów. Również w wielu konkursach uczniowie zajmują najwyższe lokaty, nie tylko na szczeblach lokalnych, ale i ogólnopolskich. Do znaczących osiągnięć zaliczają się także sukcesy sportowe, szczególnie we wrotkarstwie szybkim na szczeblu ogólnopolskim , międzynarodowym oraz  koszykówce chłopców na szczeblu  powiatowym i  wojewódzkim.

 

Lokalizacja szkoły.

 

            Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  umiejscowiona jest na peryferiach miasta, co gwarantuje uczniom bezpieczne warunki do nauki. Wokół budynku znajduje się dużo zielonej przestrzeni, która również stwarza podstawy  do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Okolica jest atrakcyjna ze względu na piękne, zielone otoczenie, przyjazne uczniom, umożliwiające spacery, lekcje w plenerze i odpoczynek przy sprzyjającej aurze. Szkoła jest bezpieczna, ponieważ brak w niej anonimowości, nie ma możliwości przebywania osób trzecich z  niewyjaśnionymi zamiarami.  Zarówno nauczyciele jak i obsługa  zwraca szczególną uwagę na osoby obce będące  na jej  terenie.

 

Kadra szkoły.

 

Kadra szkoły to nauczyciele z doświadczeniem zawodowym , lubiący wykonywany zawód. Szkoła zatrudnia 44 nauczycieli, 21 dyplomowanych, 18 mianowanych  i tylko  5 nauczycieli  kontraktowych. Wszyscy systematycznie poszerzamy i doskonalimy  swoje umiejętności i kwalifikacje, co powoduje podwyższenie jakości pracy szkoły. 22 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów.

 

Baza szkoły.

 

Bazę szkoły stanowi 31 pomieszczeń edukacyjnych – w tym 8 sal wyposażonych jest w tablice  multimedialne, trzy sale językowe, w tym dwie pracownie, dwie sale komputerowe, czytelnia multimedialna, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, siłownia, dwa boiska sportowe do gier zespołowych oraz tor wrotkarski. Budynek szkoły wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową. Do dyspozycji nauczycieli w celu podniesienia jakości pracy dydaktycznej i uatrakcyjnienia  procesu dydaktycznego  jest 51 komputerów stacjonarnych i 38 laptopów. W budynku szkoły funkcjonuje świetlica szkolna  i kuchnia szkolna wraz ze stołówką. Bezpośrednio przy szkole usytuowana jest świetlica środowiskowa w pełni wyposażona, z własnym dostępem do kuchni i toalety. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum (dwie niezależne grupy), potrzebujących szczególnego wsparcia i opieki. Zajęcia na świetlicy prowadzą wykwalifikowani nauczyciele współpracujący systematycznie z wychowawcami , w celu przepływu informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole i na świetlicy.

            W szkole działa monitoring: 5 kamer operuje  na zewnątrz budynku oraz 8 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły.

 

II. Misja szkoły.

 

 1. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 2. Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                        i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 9. Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. Sprawowanie opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  poprzez umożliwienie realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 12. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 13. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 14. Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 15. Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły                    w skróconym czasie;
 16. Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 17. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
 18. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 19. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 21. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 22. Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 23. Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 24. Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 25. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 26. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 27. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 28. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 29. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 30. Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) na zajęciach z różnych przedmiotów;
 31. Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru   i wykorzystywania mediów;
 32. Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 33. Egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu administracji;

 

 

III. Model absolwenta.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku to  obywatel Europy XXI wieku, który:

a)     w swoim postępowaniu dąży do prawd,

b)    jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności

przedmiotowych,

c)     posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

d)    wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)     wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

f)     jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

1)       Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

2)       Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  to człowiek:

a)               umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b)              twórczo myślący,

c)               umiejący skutecznie się porozumiewać,

d)              umiejący stale się uczyć i doskonalić,

e)               umiejący planować swoją  pracę i ją organizować.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku  to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista. Zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

IV. Plan działań szkoły.

 

  Obszar: BAZA SZKOŁY

 

  Cel: poprawa i utrzymanie w dobrej jakości bazy szkoły;

 

  Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

·         szkoła będzie dostosowana do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,

·           uczniowie będą mogli realizować program klas sportowych w oparciu o bazę szkoły,

·           pomieszczenia szkolne będą przyjazne, czyste,  dobrze wyposażone, przygotowane do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych,

·           obieg informacji w szkole będzie na  bardzo dobrym poziomie,

·           zachowanie łatwego dostępu uczniów i nauczycieli do technologii informatycznej,

·           każdy nauczyciel ma swoją klasopracownię z wyposażeniem komputerowym i multimedialnym;

·           proces edukacyjny jest prowadzony z wykorzystaniem terenów zielonych  w obrębie posesji szkoły ;

·           efektywne wykorzystanie energii i ogrzewania w szkole;

 

 

 Zadania do realizacji:

 

1. Zmodernizowanie sprzętu w pracowni multimedialnej w bibliotece . Polepszenie dostępu dzieci i nauczycieli do zasobów internetowych w celach edukacyjnych jak i  zagospodarowujących czas wolny.

2. Dokupienie tablic i rzutników multimedialnych. Umożliwienie każdemu nauczycielowi korzystanie z narzędzi multimedialnych   w celu pozyskania wartościowych treści z sieci i wykorzystanie sprzętu w procesie edukacyjnym.

3.Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Sukcesywne wymienianie oprogramowania i  wykupywania licencji w celu bezpiecznego i wartościowego  korzystania z sieci.

4. Utworzenie radiowęzła szkolnego. W szkole co miesiąc odbywają się apele porządkowe w celu przekazywania  informacji miedzy nauczycielami a uczniami, poruszania spraw ogólnoszkolnych, wręczanie nagród i wyróżnień. Apele odbywają się w czasie  lekcji wychowawczych. Aby usprawnić przepływ informacji,  konieczne jest zorganizowanie radiowęzła  szkolnego.

5. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie nauczycielom podstawowych pomocy dydaktycznych do pracy. Sukcesywne wyposażanie gabinetów w pomoce dydaktyczne, uatrakcyjniające proces lekcyjny.

6. Zachęcanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach  , celem pozyskiwania grantów na rozwój zaplecza dydaktycznego swojego warsztatu pracy. Koło turystyczne już otrzymało grant w wysokości 900 zł, który został wykorzystany na zakup kompasów, map, odczynników do badania czystości wody. Grant 700 zł uzyskany w projekcie „Logiczna siódemka”  został przeznaczony na zakup gier logicznych dla dzieci. Z projektu   dla świetlic szkolnych „Mega Misja” Fundacji Orange   otrzymaliśmy nagrody w postaci tabletu, przyborów papierniczych , książek i gier planszowych. Z edycji projektów „Konstruktorzy marzeń”  organizowanego przez Centrum Mikołaja Kopernika za projekt „Ruch” otrzymaliśmy grant w wysokości 2700 zł,  który zostanie wykorzystany na zorganizowanie kącika technicznego dzieci.  Grant  w wysokości 6.000 zł pozyskany za projekt „ Miasteczko rowerowe” z Fundacji przy Banku Zachodnim nie tylko wzbogaci bazę szkoły , ale również zintegruje środowisko lokalne ze szkołą. 

7.  Stworzenie klasy ekologicznej poprzez udział w projektach. Jednym  z partnerów tego przedsięwzięcia jest  firma  Leroy Marlin w Kłodzku. Poprzez udział  w projekcie  szkoła zyskała by bardzo dobrze zaprojektowaną i wyposażoną klasę , w której realizowane będą zajęcia przyrodnicze  w ramach obowiązkowych zajęć jak i kół zainteresowań.

8. Stworzenie klasy edukacji wczesnoszkolnej  we współpracy z firmą IKEA. Projekt i wykonanie klasy we współpracy z firmą IKEA we Wrocławiu , klasy ekologicznej, kolorowej i przyjaznej dzieciom z edukacji wczesnoszkolnej.

9. Dokupienie szafek uczniowskich.  Posiadamy już 36  szafek. Mając na uwadze  komfort przechowywania przez dzieci ubrań, przyborów szkolnych  potrzeba jest  dokupowanie szafek w takiej ilości , aby każdy uczeń miał swoją.  Ponadto indywidualne szafki rozwiązują problem przeładowanych i za ciężkich plecaków. Posiadane już szafki zostały zakupione z funduszy pozyskanych przez Stowarzyszenie Rodziców ‘Siódemka” i kolejne również zostaną zasponsorowane przez Stowarzyszenie.

10. Zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły.

a) Wymalowanie gier podłogowych przed szkołą i  za szkołą. Część inwestycji została już wykonana, jednakże nadal mamy miejsca na zagospodarowanie podłóg na korytarzach szkolnych w gry i plansze do zabaw podłogowych.

b) Stworzenie miasteczka rowerowego na  terenie posesji szkoły. Ta forma zagospodarowania przestrzeni umożliwi organizację i zdanie przez uczniów karty rowerowej. Jeden z nauczycieli posiada kwalifikacje do przeprowadzenia kursu i egzaminu. Ponadto miasteczko rowerowe będzie alternatywa do spędzania wolnego czasu przez uczniów , a także środowiska lokalnego.

c) Stworzenie zielonej klasopracowni na terenie  posesji szkoły. Warunkiem koniecznym do realizacji podstawy programowej jest organizacja zajęć  w warunkach sprzyjających uczeniu się i pobudzających aktywność uczniów. Zajęcia w plenerze tj. zielonej, ekologicznej, drewnianej klasopracowni na przedmiotach przyrodniczych , edukacji wczesnoszkolnej zapewni fajną alternatywę dla klasy w budynku szkolnym.  Ta forma inwestycji zostanie współorganizowana ze środków Stowarzyszenia oraz funduszy przekazanych przez rodziców.

d) Dokupienie   sprzętu rekreacyjnego  na plac zabaw. Posiadamy atestowany i bezpieczny plac  zabaw, stworzony  ze środków Stowarzyszenia Rodziców „ Siódemka”. Ze względu na dużą atrakcyjność tej formy spędzania czasu i  ruchu na  świeżym powietrzu konieczne jest doposażenie placu zabaw w kolejne ciekawe przyrządy.

e)  Remont i aranżacja małego boiska szkolnego . Remont małego boisk szkolnego oraz zaaranżowanie na nim gier podłogowych umożliwi efektywne wykorzystanie kolejnego miejsca na zajęcia wychowania fizycznego , gry i zabawy dzieci pod opieka nauczycieli oraz  rodziców.

f)  Rozbudowa bazy sportowej poprzez budowę rozbiegu i skoczni do skoku w dal. Inwestycja poprawi  warunki do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego

11. Modernizacja siłowni. Posiadamy  siłownię  wyposażona w odpowiedni sprzęt , ale konieczna jest naprawa sprzętu istniejącego i doposażenie w nowe przyrządy. Ponadto sama przestrzeń siłowni wymaga remontu.

12. Rozszerzenie monitoringu szkolnego. Posiadamy  5 kamer, które  operują na zewnątrz budynku oraz 8 kamer wewnętrznych, umieszczonych w strategicznych miejscach szkoły. Bezpieczeństwo dzieci to podstawowy  warunek  realizacji procesy dydaktyczno-wychowawczego , a kamery wspomagające dyżury nauczycielskie umożliwiają spełnienie tego zadania. Ponadto  monitorowana jest cała posesja szkoły , z boiskami, placami zabaw  poza godzinami działania szkoły.

 

 

 Obszar: DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

 Cele:

·           utrzymanie wysokich  wyników ze sprawdzianu w klasie ósmej ,

·           zmniejszenie liczby uczniów drugorocznych,

·           zwiększenie liczby uczniów wzorowych,

·           zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach wiedzy,

·           zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach,

·           realizacja projektów ogólnopolskich oraz międzynarodowych w ramach programu eTwinning – przygotowanie do projektu Erasmus.

 

 

 

  Kryteria sukcesu  w planowanym obszarze:

·           uczniowie uzyskują wysokie  wyniki sprawdzianu po klasie ósmej  (w porównaniu z latami poprzednimi i średnią miasta oraz województwa odniesieniu do wyników klas szóstych),

·           uczniowie chętniej podejmują dodatkowe działania, uczestniczą w festiwalach wiedzy, kołach zainteresowań, realizują projekty, programy, akcje wolontariatu,

·           mniejsza ilość uczniów drugorocznych,

·           większa ilość uczniów wzorowych,

·           osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach naukowych,

·           osiąganie sukcesów w zawodach sportowych ,

·           każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości psychofizycznych i  edukacyjnych,

·           nauczyciele podejmują  działania, aby wejść  w międzynarodowy projekt Erasmus,

 

Zadania do realizacji:

 

I. Wykorzystywanie innych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym.

 

1. Realizacja programu klas sportowych.

2. Innowacja z matematyki  i informatyki, języka angielskiego.

3. Wykorzystywanie technologii multimedialnych w pracy z uczniami.

4. Wykorzystanie zasobu internetowego do uatrakcyjniania procesu lekcyjnego w ramach TIK Korzystanie na lekcji podczas pracy ze stron interaktywnych  umożliwiających  zaktywizowanie uczniów do nauki tj. ClassDojo, Zabawnik.org, arkive.org, LearningApps.org, Mozaik3D, BaBaDum,   ePodręczniki.

5. Nauka kodowania.  Ścisła współpraca o obecnymi trenerkami oraz umożliwienie doskonalenia zawodowego innym nauczycielom w tym zakresie. Wykorzystanie przez nauczycieli stron internetowych do nauki kodowania typu: nowoczesne nauczanie.edu.pl/generator.

6. Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim mająca na celu realizację podstawy programowej w formie warsztatów, prelekcji na poszczególnych wydziałach  Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. Nawiązanie współpracy z instytucjami działający na rzecz dzieci w celu organizacji zajęć w muzeach, parkach techniki, np. w  Złotym Stoku, Wrocławiu, skansenach, planetariach.

8. Rozwijanie kompetencji językowych. Organizowanie  nauki języka obcego w formie warsztatów językowych wyjazdowych na EuroWeek i EuroDay.

9. Realizacja podstawy programowej z przedmiotów  przyrodniczych  we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz ochrony  zdrowia i środowiska. Organizacja zajęć w Nadleśnictwie, Sanepidzie, Kłodzkich Wodociągach.

10. Realizacja podstawy programowej z wybranych przedmiotów poza murami szkoły , w plenerze lub nowo stworzonej zielonej  klasopracowni.  

11. Realizacja szkoleń e-Twiningowych . Każde cztery bezpłatne  szkolenia muszą zostać zakończone projektem wykonanym przez dzieci. Wykonanie projektu kończy się sprawozdaniem , które umożliwia  skorzystanie z kolejnych czterech bezpłatnych szkoleń.  Szkolenia nauczycieli oraz wykonane projekty są działaniem zmierzającym do wejścia w europejski Program Erasmus 2014-2020.  Jestem od roku w ścisłej grupie przygotowującej szkołę do rozpoczęcia Programu Erasmus.

 

 

II. Doskonalenie  warsztatu metodycznego nauczycieli .

 

1. Lekcje otwarte przed każdą konferencją – doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 „ Dobre praktyki”.

2. Organizacja szkoleń zewnętrznych  dla zespołów nauczycieli określonych przedmiotów z różnych szkół. 

3 Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich szkól podstawowych  dotyczącego oceniania w klasach młodszych. 

4. Organizacja szkoleń dla zespołów nauczycieli z różnych szkół w celu wymiany doświadczeń  - „ Dobre praktyki”. Stworzenie sieci współpracy na terenie Kłodzka.

5. Tworzenie podletów w ramach doskonalenia zawodowego w zespołach przedmiotowych. Stworzenie bazy stron wykorzystywanych w edukacji w formie chmury, która będzie dostępna w bibliotece szkolnej.

6. Zmobilizowanie nauczycieli do uczestniczenia w Werbinariach – prezentacjach pedagogicznych  online doskonalących warsztat metodyczny.

7. Zachęcenie nauczycieli do korzystania ze stron dla kreatywnych. Przedstawienie ofert stron internetowych przeznaczonych dla aktywnych i kreatywnych nauczycieli typu: Superbelfrzy.pl , Specjalni.pl.

8. Organizacja wspomagania dla nauczycieli  poprzez metodę” Dobrej praktyki” , lekcje otwarte, koleżeńskie, zajęcia w zespołach przedmiotowych.

 

III. Indywidualizacja nauczania.

 

1.Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych  skonstruowana po uprzednim ankietowym badaniu potrzeb  uczniów i oczekiwań rodziców.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla potrzebujących uczniów.

3. Zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne .

4. Zmodyfikowanie metod pracy z uczniem w kwestii sprawdzania wiedzy i powtarzania wiadomości. Wykorzystanie portali internetowych  do przeprowadzania kartkówek i zadawania zadań domowych, np. quizizz.com.

5. Zadania domowe tylko dla chętnych. Zadania domowe  wykonują tylko uczniowie chętni, ale każde zadanie jest ocenione.

6. Organizacja konsultacji dla uczniów. Raz w miesiącu  każdy nauczyciel przeznacza 1 godzinę  dla uczniów w ramach konsultacji.

7. Udział wolontariuszy w lekcjach z języków obcych. Praca wolontariuszy na zajęciach wspomagająca kształcenie umiejętności językowych zarówno dla uczniów zdolnych  oraz mających problemy. Od 16 lat współpracujemy z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w  Warszawie w celu uzyskania akceptacji programu pracy z wolontariuszami. Co cztery lata przechodzimy proces akredytacji uzyskując  pozytywną ocenę programu na kolejny okres. Praca z wolontariuszami w różnych formach daje rewelacyjne rezultaty w kształceniu kompetencji językowych  i kształtowania naszych uczniów jako obywateli świata.

8. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.  Jedna z form  pomocy koleżeńskiej będzie

„ Gadająca ściana”, na której uczniowie będą mogli zapisywać komunikaty w formie prośby o pomoc lub z ofertą pomocy z określeniem formy kontaktu.

9.Realizacja projektów edukacyjnych. Opracowanie planu projektów edukacyjnych , wyznaczenie  zagadnień oraz opiekunów dydaktycznych.

10. Tworzenie szkolnego bloga. Kontynuowanie prowadzenia przez uczniów bloga pod opieką nauczyciela. 

 

 

IV. Praca z uczniem zdolnym. 

 

1. Plan zajęć  pozalekcyjnych skonstruowany dla uczniów posiadających zdolności i predyspozycje do określonych dyscyplin sportowych. .

2. Zmodyfikowanie Programu Wspierania Uzdolnień.

3. Udział uczniów w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach  i zasięgu.

4. Udział uczniów w zawodach sportowych.

5. Indywidualizacja pracy z  uczniami wybitnie uzdolnionymi fizycznie realizującymi program klas sportowych. Praca indywidualna z uczniami w określonych dyscyplinach sportowych : koszykówka, pływanie, wrotkarstwo szybkie.

6. Doskonalenie  kompetencji  językowych . Organizowanie konkursów międzyszkolnych  i powiatowych  z języków obcych. Przygotowywanie uczniów z udziałem wolontariuszy .

7. Ewaluacja programu klas sportowych. Poszerzenie  o nową dyscyplinę sportową – koszykówkę.

8. Tworzenie programów autorskich z określonych dyscyplin sportowych na zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego. Opracowanie programów na poszczególne dyscypliny sportowe tj. koszykówka, akrobatyka, gry zespołowe, tenis ziemny na zajęcia fakultatywne do wyboru dla uczniów.

9. Organizacja  dnia „ Giełda pomysłów”. Prezentacja ciekawych projektów, doświadczeń , przedstawień i innych form aktywności intelektualnej uczniów przed rodzicami, środowiskiem lokalnym, zaproszonymi  gośćmi. .

10. Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców. Opracowanie na początku roku kalendarza zajęć otwartych z poszczególnych przedmiotów i sukcesywne organizowanie dla rodziców lekcji pokazowych.

11. Reaktywowanie , we współpracy z UM, wymiany międzyszkolnej  ze szkołami w Bensheim.

12. Organizacja grup uczniów do wymiany  językowej. Przygotowywanie uczniów  do wymiany z miastami partnerskimi w Niemczech.

 

V.  Organizacja wybranych zajęć w grupach międzyklasowych .

 

1.  Opracowanie planu zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy międzyoddziałowe z języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki, dodatkowych zajęć sportowych (fakultety).

2. Opracowanie planu zajęć edukacyjnych z podziałem na grupy międzyklasowe  np. z biologii w celu organizacji  ciekawych zajęć w innej formie niż lekcja w szkole jako szansa na rozbudowę oferty edukacyjnej szkoły.

3. Podział na 3 poziomy zaawansowania z języków obcych w klasach siódmych, ósmych i trzecich po zdiagnozowaniu umiejętności językowych danych uczniów.

 

 

 

 

VI . Wprowadzenie systemu monitorowania rozwoju ucznia.

 

1. Badanie kompetencji kluczowych metodą złotych kręgów.

2. Monitorowanie przyrostu wiedzy przez nauczycieli z każdego przedmiotu (np. sprawdziany po każdym dziale).

3. Przygotowanie przez nauczycieli kryteriów oceniania i stworzenie bazy sprawdzianów; zadań dodatkowych wykraczających poza program danej klasy.

4. Ewaluacja kryteriów nauczania.

5. Przeprowadzanie rzetelnych analiz testów kompetencji, wyciąganie wniosków  i przeprowadzanie działań na podstawie wniosków.

 

Obszar: DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

 Cele:

·             rozszerzenie kręgu osób mogących mieć wpływ na sposób organizacji specjalistycznej pomocy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

·             osiąganie przez uczniów wyższych sukcesów na różnych płaszczyznach,

·             włączenie rodziców do aktywnej współpracy,

·             przyrost wiedzy uczniów o historii szkoły, regionu i osobach kultywujących jego tradycje.

 

Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 

·             każdy uczeń ma możliwość korygowania wad, uzupełniania wiedzy   i rozwijania swoich uzdolnień,

·             organ prowadzący współorganizuje specjalistyczną pomoc,

·             uczeń ma poczucie, że jego wysiłki (dokumentowane sukcesami) są zauważalne w środowisku szkolnym i poza szkolnym, ma możliwość prezentacji własnego dorobku,

·             rodzice są współodpowiedzialni za procesy (dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy) zachodzące w szkole,

·             uczniowie i rodzice czynnie włączają się do organizacji uroczystości szkolnych i inicjują działania gruntujące wiedzę o historii szkoły i celebrujące jej tradycje,

   uczniowie są wrażliwi, empatyczni i wykazują szacunek oraz tolerancję dla              różnych kultur.

                    uczniowie  biorą udział w akcjach charytatywnych,

                    uczniowie wraz z nauczycielami współpracują z fundacjami,

 

Zadania do realizacji:

 

1. Wypracowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i zaspakajania specyficznych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów.

2. Realizacja zadań wynikających z systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3. Terapia pedagogiczna.

4. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy środowiskowej.

5. Szkolenie nauczycieli w zakresie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawnych.

6. Zwiększenie liczby godzin pracy psychologa.

7. Realizacja istniejących programów profilaktycznych.

8. Praca w zespołach wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

9. Włączanie uczniów realizujących indywidualny program nauczania w imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne.

10. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

11. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

12. Realizowanie Programu „Orientacji zawodowej uczniów „: zajęcia  z zawodoznastwa klasie VIII i III gimnazjum; zbieranie i udostępnianie informacji    o zawodach; zbieranie i udostępnianie informacji o ofertach szkół ponadgimnazjalnych; poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców; badanie losów absolwentów; organizowanie wyjść, wycieczek do szkół ponadgimnazjalnych lub spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.

13. Spotkania z ciekawymi zawodami – prelekcje prowadzone przez rodziców, osób z zewnątrz.

14. Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów,

a) przestrzeganie i realizacja istniejących w statucie i WSO form nagradzania i promowania,

b) pozyskiwanie funduszy na zakup nagród od Rady Rodziców, sponsorów i Stowarzyszenia Rodziców „Siódemka”,

c) nagradzanie różnorodnych form aktywności ucznia poprzez ocenę motywującą do dalszej pracy,

d) artykuły do  lokalnych gazet o uczniach – zdjęcie, sylwetka, promocja uzdolnień, ciekawe zajęcia poza szkołą,

 e) kontynuacja pomysłu „Galeria Mistrzów” na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły

 f) zamieszczanie informacji o osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły i fb,

 g) wybór najlepszego sportowca-ucznia w danym roku szkolnym w klasach I-III, IV-VII szkoły  podstawowej  i klasie III gimnazjum,

 h) prezentacja sukcesów uczniów na apelach porządkowych lub poprzez nowostworzony radiowęzeł.

 i) typowanie uczniów do stypendiów,

15. Zapewnianie rodzicom uczestnictwa w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego,  udziału w debatach, rozstrzyganiu sporów, postępowaniach mediacyjnych,

a) zaangażowanie chętnych rodziców odpowiednimi kwalifikacjami  w prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach realizacji programów profilaktycznych,

 b) umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły,

 c) zapraszanie rodziców do współorganizowania imprez i uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych,

d) organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym uczeń – nauczyciel – rodzic,

 e) zaangażowanie rodziców w wycieczki, wyprawy koła turystycznego,

16. Wykorzystanie w pracy wychowawczej tradycji szkoły i wielokulturowego otoczenia społecznego,

a) obchody Dni Patronów obu szkół,

b) oświęcenie lekcji patronom szkół i tradycji szkoły,

c) kolędowanie,

d) stworzenie harmonogramu imprez szkolnych,

e) projekty edukacyjne – prezentacja wykonanych prac i działań,

f) zapoznanie z niektórymi elementami kultury kraju pochodzenia wolontariuszy pracujących          w naszej szkole,

17. Prowadzenie edukacji regionalnej i wykorzystywanie lokalnej tradycji, obyczajów i zwyczajów w programach własnych  w wybranych edukacjach,

a) współpraca z Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

b)współpraca z Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (koncerty, Dni Twierdzy, spektakle teatralne itp.),

c) tablica informująca o regionie, imprezach lokalnych prowadzona przez uczniów pod opieką nauczyciela, działalność koła turystycznego, Młodzieżowej Radzie  Miasta Kłodzka,

d) zrealizowanie przynajmniej jednego projektu (w wersji obcojęzycznej) w formie prezentacji multimedialnej lub plakatu,

e) przybliżanie kultury naszego regionu młodzieży z Bensheim w ramach wymiany przez uczniów naszej szkoły,

f) organizacja wykładów, ćwiczeń z ciekawymi osobami,

g) podjęcie przez uczniów aktywnych działań lokalnych na rzecz ochrony środowiska,

h) akcja charytatywno- ekologiczna „Nakrętki dla hospicjum”,

i) akcja charytatywna pod sztandarami UNICEF,

j) akcja charytatywna „ Góra Grosza”.

k) akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”,

l)  pomoc dla schroniska” Pod Psia Gwiazdą”.

18. Współpraca  z fundacjami lokalnymi, np. „Razem możemy więcej” oraz ogólnopolskimi.

19. Realizowanie programu profilaktyki zdrowotnej i korekcji wad,

a ) kwalifikowanie uczniów do programu profilaktyki wad postawy,

b) ewaluacja programu profilaktyki wad postawy,

c) zwiększenie liczby godzin pracy pielęgniarki,

d) fluoryzacja,

e) realizacja programów: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,

f) zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy.

g) zajęcia psychoedukacji dla uczniów prowadzone przez psychologa szkolnego,

 

 

 

Obszar: ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

         Cel : sprawne  funkcjonowanie szkoły;

 

          Kryteria sukcesu w planowanym obszarze :

 

·           społeczność szkolna traktuje szkołę jako drugi dom, jest odpowiedzialna za realizację zadań,

·           występuje samoocena i mobilizacja pracowników do osiągania sukcesów,

·           zachowania w różnych sytuacjach są poprawne, racjonalne i zgodne z prawem

·           każdy problem znajduje rozwiązanie,

·           nauczyciele rozumieją konieczność wypracowania wspólnego stanowiska, chętnie pracują w zespole,

·           zadania są realizowane, cel działań jest czytelny dla nauczyciela i ucznia,

·           działania nauczycieli są zauważane, oceniane obiektywnie,

·           pracownicy znają przepisy regulujące pracę szkoły,

·           nauczyciele postępują zgodnie z kodeksem etyki,

·           nie występują błędy i naruszenia prawa,

 

 Zadania do realizacji:

 

1. Opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego z roku ubiegłego oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej  państwa.

2. Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników  do doskonalenia jakości pracy szkoły.

3. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

4. Monitorowanie przebiegu i skuteczności podejmowanych działań  w szkole.   

5. Bieżące aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych szkoły regulaminów, procedur zgodnie ze  zmianami prawa oświatowego.

6. Wdrażanie systematycznie ewaluowanych procedur postępowania w obszarach: zarządzanie szkołą, zarządzanie personelem, kształcenie, wychowanie, opieka.

7. Modyfikowanie i dostosowywanie 5- letniego i rocznych programów rozwoju placówki do potrzeb i oczekiwań klientów szkoły.

8.. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy

9.  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

10. Obserwowanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez hospitacje.

11. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.

12. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.

13. Prowadzenie kontroli zgodności działań organów szkoły z przepisami prawa.

14. Ocena pracy pracowników pedagogicznych i administracji.

15.Rozbudowa kontroli zarządczej o procedury zarządzania ryzykiem, zasady określenia prawdopodobieństwa.

16.Systematyczne i ciągłe szkolenie pracowników szkoły w zakresie zgodności postępowania z procedurami.

17.Powołanie rzecznika etyki i opracowanie procedury postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etyki.

18.Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich : „ Cyfrowobezpieczni” , „ Cybernauci”, „Kompetencje Kluczowe”. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

19. Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej.

20. Powoływanie zespołów nauczycielskich oraz opracowywanie procedur regulujących ich pracę.

21.Zasięganie opinii przewodniczącego zespołu o pracy nauczyciela będącego członkiem jego zespołu podczas dokonywania oceny pracy, przyznawania nagród i dodatku motywacyjnego,,

22.Promowanie osiągnięć poszczególnych nauczycieli oraz zespołów w formie prezentacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

23. Dbałość o wypracowane tradycje szkoły.

 24. Budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą , szkołą, środowiskiem lokalnym, miastem.

25.Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach (klasowym, szkolnym), udział uczniów szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Kłodzka.

26.Realizowanie corocznych tradycyjnych działań, które mają różnorodne walory wychowawcze i integrujące (np. Kolędowanie, Bieg Kościuszkowski).

 

 

 

 

 

Opracowała:

Anna Kasprzycka

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
  ul. Sienkiewicza 61
  57-300 Kłodzko
 • (074) 867-31-74

Galeria zdjęć